Regeling Fysieke investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen

Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers en groepen van landbouwers.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Voorwaarden

Subsidiabele kosten

Aanpak

Indienen

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier.
Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.RvO.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per herstel- of inrichtingsmaatregel wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de volgende methodiek:

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
1. Effectiviteit: dit wordt bepaald door de bijdrage die het project levert aan de doelstelling(en) zoals beschreven in het openstellingsbesluit. Hierbij wordt ook de hoogte van de gevraagde subsidie in ogenschouw genomen min. 0
max. 5
2. Kans op succes/haalbaarheid: Als het gaat om een innovatie gericht op de voorlopers (zie toelichting, optie a) is de kwaliteit van het projectplan primair van belang. Als het gaat om brede uitrol (zie toelichting, optie b), wordt de kans op succes bepaald door de mate waarin de innovatie direct inpasbaar en toepasbaar is, er behoefte is aan de innovatie in de bedrijfstak waar de aanvrager onderdeel van uitmaakt en de wijze waarop over de (effecten van) de investering wordt gecommuniceerd min. 0
max. 5
3. Mate van innovativiteit: hierbij wordt in samenhang gekeken naar de aard van de innovatie en het vernieuwende karakter van de innovatie min. 0
max. 5
4. Efficiëntie: Gegeven de resultaten van het project, hoe redelijk zijn de opgevoerde kosten en in hoeverre wordt op een goede manier gebruik gemaakt van reeds bestaande bronnen (kennis, kunde, middelen) min. 0
max. 5
De wegingsfactor voor criterium 1 is 4, voor criterium 2 is deze 2, voor criterium 3 is deze 1 en voor criterium 4 is deze 2. (Het aantal behaalde punten wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor om het totaal aantal punten te bepalen).

Het minimale aantal te behalen punten om voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt 27.

Een uitwerking van de toepassing van de selectiecriteria en wegingsfactoren staat in de ‘Toelichting Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’.

Afhandeling van uw aanvraag

Wet- en regelgeving

Indientermijn

7 januari 2019 (vanaf 9:00 uur) tot en met 22 februari 2019 (vóór 17:00 uur).

Maximale bijdrage

  • De subsidie bedraagt 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
  • Het minimum subsidiebedrag is € 50.000,-.
  • Het maximum subsidiebedrag is € 300.000,-
  • Als het minimum bedrag niet wordt behaald of het maximum bedrag wordt overschreden zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt € 899.172,81 (samengesteld uit € 449.586,41 Europese middelen (ELFPO) en € 449.586,41 Provinciale middelen).

  Documenten