Niet-productieve investeringen water Zuid-Holland

Niet-productieve investeringen water Zuid-Holland betreft subsidie voor niet-productieve investeringen waardoor de waterkwaliteit verbeterd wordt en die een bijdrage leveren aan het behalen van de KRW-doelen,

Gedeputeerde Staten hanteren voor de rangschikking als bedoeld in artikel 2.6.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland de volgende criteria:

  • de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit;
  • de kosteneffectiviteit van de activiteit;
  • de mate van urgentie om het doel bedoeld onder a te realiseren;
  • de mate waarin de activiteit samenhangt met andere initiatieven die bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit, natuur of landschap.

Niet-productieve investeringen water Zuid-Holland

Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers die bijdragen aan doelen KRW en tevens een buffer vormen voor emissies naar oppervlaktewater, herstel watersystemen naar hun natuurlijke toestand, herstellen migratiemogelijkheden, vernatting gronden, aanleg van bufferzones langs watergangen, maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten (bijvoorbeeld: peilgestuurde drainage) aanleg van helofytenfilters en waterhuishoudkundige aanpassingen in het watersysteem.

Niet alle investeringen komen voor subsidie in aanmerking. De investering moet gedaan worden in landbouwgebied, of een directe relatie hebben met de landbouw. De enkele omstandigheid dat een waterlichaam onder invloed staat van de landbouw (bijvoorbeeld dat de waterkwaliteit wordt aangetast door bestrijdingsmiddelen afkomstig van de landbouw) is onvoldoende voor een directe link met de landbouw.

Tevens is het een vereiste dat de investering er op gericht is verder te gaan dan de eisen die direct en rechtstreeks voortvloeien uit de Kaderichtlijn Water of de Nitraatrichtlijn.

Subsidiabele kosten

a.de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen
b. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
c. de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa
d. kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
e. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
f. de kosten van haalbaarheidsstudies
g .de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
h. de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken
i. afschrijvingskosten, waaronder afschrijvingskosten als gevolg van de waardedaling van grond, als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van VO (EU) 1303/2013
j. niet verrekenbare of compensabele BTW
k. personeelskosten

Per openstelling kunnen de kosten die subsidiabel worden gesteld verschillen. De kostensoorten ‘verwerving of ontwikkeling van computersoftware’, ‘verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken’ en afschrijvingskosten worden in beginsel niet subsidiabel gesteld.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen

  • 3 april 2019 tot en met 16 mei 2019

via de site van RVO.

Meer informatie staat hier op de site van provincie Zuid Holland