Niet productieve investeringen water Utrecht

Betreft niet-productieve investeringen waardoor de waterkwaliteit verbeterd wordt en die een bijdrage leveren aan het behalen van de KRW-doelen.

Het totale subsidiebedrag van € 1.060.000 is beschikbaar voor Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht;

 • Stichtse Rijnlanden: 0 euro
 • Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht: € 1.060.000 (modulatiemiddelen)
 • Waterschap Vallei en Veluwe: 0 euro
 • Waterschap Rivierenland 0 euro

Onder „niet-productieve investeringen” worden investeringen verstaan die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg hebben.

Subsidiabele maatregelen

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit, waaronder het voorkomen van uitspoeling van nutriënten in het oppervlaktewater, het voorkomen van andere ongewenste chemische bestanddelen (o.a. gewasbeschermingsmiddelen) en het verbeteren van de ecologische toestand van waterlichaam, hebben de volgende type investeringen een bewezen effect:

 • de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
 • de aanleg van helofytenfilters;
 • het plaatsen of verwijderen van stuwen;
 • de aanleg van vispassages;
 • vispasseerbaar maken van poldergemalen
 • vergroten van het oppervlaktewater;
 • beekherstel en andere hydromorfologische maatregelen.

Bodem-, water-, en milieuplan 2016-2021

In het Bodem-, water-, en milieuplan 2016-2021 zijn per waterlichaam doelen vastgesteld. De hierboven genoemde maatregelen kunnen bijdragen aan deze doelen. De KRW stelt doelen voor de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen ten aanzien van een aantal biologische groepen (algen, vissen, waterplanten, macrofyten, macrofauna en fytoplankton). Daarnaast is het beperken van de hoeveelheid voedingsstoffen (nutriënten) en andere verontreinigende stoffen in het water van belang om deze doelen te halen.

Verschillende soorten niet productieve maatregelen kunnen bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Dit kunnen maatregelen zijn in de waterlichamen zelf of in het gebied wat verbonden is met het waterlichaam, zoals een afwateringsgebied. Maatregelen die al in de KRW-factsheets zijn opgenomen beschouwen we als meer (beleids-)effectief dan maatregelen die dat nog niet zijn. De urgentie wordt bepaald aan de hand van de geplande uitvoering. Om een goede impuls aan het verbeteren van de waterkwaliteit te geven vinden we het van belang dat projecten goed scoren op haalbaarheid. Dit zijn dan ook twee van de selectiecriteria die we voor deze openstelling hebben gehanteerd.

Openstelling is vanaf 22 juli 2019 09:00 uur t/m 30 september 2019 17:00 uur.

Openstellingsbesluit

Lees meer over deze regeling in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Openstelling is vanaf 22 juli 2019 09:00 uur t/m 30 september 2019 17:00 uur.

Aanvragen kan op de site van RVO