Niet-productieve investeringen water internationale waterdoelen modulatiegelden Noord Holland

Doelgroep:

Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit (zie samenvatting).

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

– de te verstrekken subsidie lager is dan € 500.000,- (beheergebieden van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) of lager dan € 200.000,- (beheergebied van Hoogheemraadschap Rijnland);

– het gewogen aantal behaalde punten lager is dan 18.

Voorwaarden

In de regeling en de Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland vindt u alle relevante voorwaarden. Het dient in ieder geval te gaan om niet-productieve, bovenwettelijke investeringen met een directe link met de landbouw. Het subsidiepercentage bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 14.500.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Als hiervan € 7.620.000,- is uitgeput, wordt het tweede deel ad € 6.880.000,- aangesproken, waarvan 50% (€ 3.440.000,-) afkomstig is van de Noord-Hollandse waterschappen. Ten aanzien van deze waterschapsmiddelen gelden de volgende subsidieplafonds:

– beheergebied Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht € 260.000,-;

– beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland € 300.000,-;

– beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

€ 2.880.000,-.

Wetten

Aanvragen

t/m 21 december (na verlenging).

Via de site van RVO