Niet-productieve investeringen water Noord Holland

Maatregelen dienen een noodzakelijke bijdrage te leveren aan de realisatie van waterkwantiteitsdoelen, zoals vastgesteld in de Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland en de waterplannen van de Noord-Hollandse waterschappen 1 . Voorbeelden zijn waterbergende maatregelen, maatregelen die het bestaande waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten, maatregelen gericht op vasthouden en afvoeren van water en maatregelen die verzilting tegengaan. Naast investeringen in een robuustere waterbeheersing (bijv. anticiperend op klimaatverandering en de vermindering van risico’s voor de landbouw), kan ook worden gedacht aan de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers, peilaanpassingen (verwijderen of plaatsen van stuwen) en vernatting van gronden.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat op de website van provincie Noord Holland.

Aanvragen

Aanvragen gaat via de POP3 webportal.