Niet productieve investeringen water modulatiedoelen Utrecht

Betreft niet-productieve investeringen waardoor de waterkwaliteit verbeterd wordt en die een bijdrage leveren aan het behalen van de KRW-doelen.

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode is € 3.560.000 waarvan € 2.500.000 uit het ELFPO inclusief € 1.440.000 vanuit middelen die aan het ELFPO zijn overgedragen. Het totale bedrag is verdeeld over de volgende beheergebieden:

  • Stichtse Rijnlanden: € 740.000
  • Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht: € 700.000
  • Waterschap Vallei en Veluwe: € 2.120.000 euro

Onder „niet-productieve investeringen” worden investeringen verstaan die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg hebben.

Subsidiabele maatregelen

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit, waaronder het voorkomen van uitspoeling van nutriënten in het oppervlaktewater, het voorkomen van andere ongewenste chemische bestanddelen (o.a. gewasbeschermingsmiddelen) en het verbeteren van de ecologische toestand van waterlichaam, hebben de volgende type investeringen een bewezen effect:

  • de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
  • de aanleg van helofytenfilters;
  • het plaatsen of verwijderen van stuwen;
  • de aanleg van vispassages;
  • vispasseerbaar maken van poldergemalen
  • vergroten van het oppervlaktewater;
  • beekherstel en andere hydromorfologische maatregelen.

In het Bodem-, water-, en milieuplan 2016-2021 zijn per waterlichaam doelen vastgesteld. De hierboven genoemde maatregelen kunnen bijdragen aan deze doelen. De lijst is niet uitputtend.

Verwachte openstelling is van 3 december 2018 09:00 uur t/m 15 februari 2019 17:00 uur.

Openstellingsbesluit

Lees meer over deze regeling in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan op de site van RVO