Niet-productieve investeringen water Limburg

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a. landbouwers;
 • b. grondeigenaren;
 • c. grondgebruikers;
 • d. landbouworganisaties;
 • e. natuur- en landschapsorganisaties;
 • f.provincies;
 • g. waterschappen;
 • h.gemeenten;
 • i.samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.12 van de Verordening zijn de volgende kosten subsidiabel:

 • a. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 • b.de kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • c.de kosten van tweedehands installaties tot maximaal de marktwaarde;
 • d.de kosten van ingehuurde adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • e.de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 • f.de kosten van haalbaarheidsstudies;
 • g.de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • h.niet verrekenbare of niet compensabele BTW;
 • i.personeelskosten.

Artikel 6 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2 mln. per aanvraag.

Aanvragen

13 november 2017 tot en met 22 december 2017 via de site van RVO