Niet-productieve investeringen water (KRW-projecten) Drenthe

Door realisatie van de KRW doelen wordt de waterkwaliteit verbeterd en ontstaan duurzame watersystemen die beter bestand zijn tegen beïnvloeding van buitenaf. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de herinrichting van beekdalen, aanleg natuurvriendelijke oevers, aanleg helofytenfilters of het plaatsen van vistrappen.
Er is in totaal € 8.080.000,- subsidie beschikbaar. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die betrekking hebben op:

Bovenwettelijke niet-productieve investeringen die bijdragen aan KRW doelen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe 2014 en de daaronder vallende factsheets oppervlaktewaterlichamen en/of grondwaterlichamen onderdeel van het Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016-2021) en per drinkwaterwinning in de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen in Drenthe.
Hierbij gaat het om:

1. investeringen die bijdragen aan de realisatie van KRW-doelen. Dit betreft de volgende type maatregelen:
a) herinrichtingsmaatregelen watergang (bv. beekherstel, aanleg natuurvriendelijke oevers, aanpassing watergang en/of de aanleg van vispassages)
b) bovenwettelijke waterzuiveringsmaatregelen (bv. aanleg van bovenwettelijke helofytenfilters).

2. investeringen die bijdragen aan de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten gefinancierd vanuit POP3.
Geen subsidie wordt verstrekt indien de subsidiabele kosten lager zijn dan € 250.000.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties, niet zijnde vervangingskosten, tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 • de kosten van haalbaarheidsstudies;
 • niet verrekenbare of niet compensabele BTW;
 • personeelskosten conform artikel 1.9 van de Verordening

 

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

Niet-productieve investeringen water – pijler 1 – KRW doelen
Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • De mate waarin de maatregelen zijn opgenomen in de KRW-factsheets. Maximaal 5 punten;
 • De mate van effect van de maatregelen op de KRW doelen op het schaalniveau van een waterlichaam en voor zover het gaat om bovenwettelijke maatregelen. Maximaal 5 punten;
 • De mate waarin de maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenprogramma’s klimaat zoals vastgelegd in de werkprogramma’s (art 2, lid 2 en 3), of aanvullende maatregelen welke bestuurlijk zijn geaccordeerd. Maximaal 5 punten;
 • De mate waarmee de maatregel de gevolgen van klimaatveranderingen mitigeert of adapteert passend bij de waterdoelen zoals verwoord in de Omgevingsvisie Drenthe 2014 (paragraaf 8.1.1). Maximaal 5 punten.
 • De mate waarin de investering betrekking heeft op een voorkeursgebied. Maximaal 2 punten;
 • De mate waarin de maatregelen kosteneffectief zijn. Maximaal 4 punten.

Aanvragen