Niet-productieve investeringen Water – Klimaat Gelderland

De Regeling Niet-productieve investeringen water – Klimaat is één van de regelingen, op basis waarvan POP3-middelen kunnen worden aangevraagd. Niet-productieve investeringen water zijn investeringen in het algemeen belang. Ze zijn niet gericht op individuele bedrijven (in tegenstelling tot productieve investeringen). Niet-productieve investeringen hebben geen aanzienlijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (landbouw)bedrijf tot gevolg. Productieve investeringen hebben dat wel. Op gebiedsniveau kunnen de niet-productieve investeringen echter wel bijdragen aan de bedrijfsvoering en de toekomstbestendigheid van (landbouw) bedrijven, van de agrarische sector of van het bedrijfsleven. Heeft u een projectidee dat zich richt op bovenwettelijke niet-productieve investeringen in het landelijk gebied en dat kan bijdragen aan het provinciale klimaatdoel? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor bovenwettelijke niet-productieve investeringen, die een directe link hebben met het landelijk gebied, het platteland of de agrarische sector en die zijn opgenomen in het Werkprogramma “Wel goed water geven” of in een van de Waterbeheerplannen. De investeringen dienen bij te dragen aan het bereiken van het provinciale klimaatdoel.

Een project moet een directe link met de landbouw hebben. Voor gebieden met de bestemming landbouw is dit geen discussie. Voor gebieden die geen bestemming landbouw hebben, is met instemming van de Europese Commissie aan de hand van een aantal fictieve voorbeeldprojecten de “bandbreedte” voor de relatie met de landbouw aangegeven (zie www.regiebureau-pop.nl). Deze voorbeeldprojecten zijn onder andere gericht op het vasthouden van water om daarmee droogte en wateroverlast voor landbouw én natuur te voorkomen.

Aangezien in Nederland breed ingezet wordt op realisatie van klimaatdoelen en KRW-doelen en geen direct onderscheid kan worden gemaakt tussen activiteiten (maatregelen) in de landbouw en algemene activiteiten (maatregelen) op het gebied van water, is die link aanwezig binnen de POP3 subsidiemogelijkheden die voor Klimaat en KRW zijn opengesteld.

Voor de Regeling “Niet-productieve investeringen water – Klimaat” Gelderland 2018 acht de provincie Gelderland de volgende punten van belang:

  • een kosteneffectieve uitvoering van projecten;
  • projecten zijn effectief. Ze leveren een – liefst zo groot mogelijke – bijdrage aan de realisatie van het (provinciale) doel voor “klimaatadaptatie/zoetwatervoorziening”, zoals opgenomen in het Werkprogramma “Wel goed water geven” en de waterbeheerplannen van de waterschappen;
  • de kwaliteit van de projectplannen is goed en de voorbereiding verkeert in een gevorderd stadium, waardoor de projecten snel in uitvoering kunnen worden genomen;
  • uitvoering van de projecten is nodig (urgentie) om het doel uit het Werkprogramma “Wel goed water geven” en de Waterbeheerplannen tijdig te kunnen realiseren

Aanvragen kan vanaf 15 oktober 2018, vanaf 09.00 uur tot en met 23 november 2018 tot 17.00 uur.

Formulieren

Aanvragen

Aanvragen gaat via de POP3 webportal.