Niet-productieve investeringen water Friesland

De maatregel niet productieve investering water richt zich op niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Niet productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw.

Voor welke activiteiten

Er is in totaal € 2.498.768 subsidie beschikbaar. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die betrekking hebben op:

 • de herinrichting van watergangen en kunstwerken die daarin voorkomen
 • het vasthouden en bergen van water op en in de bodem

De subsidiabele kosten in een project worden voor 100% gesubsidieerd. Hiervan wordt 50% gefinancierd uit Europese ELPO-middelen en 50 % uit cofinanciering van één of meerdere andere overheden dan de provincie Fryslân. De provincie levert voor klimaatregelingen geen bijdrage aan de cofinanciering.
Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer de subsidiabele kosten minder zijn dan € 250.000.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
 • de kosten van haalbaarheidsstudies
 • niet verrekenbare of niet compensabele BTW
 • personeelskosten.

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

 • Er is subsidie voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
 • De investering vindt plaats op locaties die zijn aangegeven op de “KRW Opgavenkaart POP3 2018“.
 • De proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke investeringen zijn maximaal 40% van de totale kosten waarover je subsidie ontvangt.
 • Er is subsidie voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die niet een aanzienlijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
 • De subsidiabele kosten zijn na beoordeling minimaal 200.000 euro.
 • Als een overheid subsidie aanvraagt, dan draagt zij 50% van de totale subsidie bij.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

 

Openstellingsbesluit

Meer informatie is te lezen in het openstellingsbesluit

Aanvragen kan t/m 15 juli.