Niet-productieve investeringen water met accent op klimaatdoelen Drenthe

Doel van de maatregel

De maatregel Water richt zich in Drenthe op:

 • Veerkrachtiger watersystemen waardoor extreme weersomstandigheden beter worden opgevangen. Een voorbeeld hiervan is het robuuster inrichten van beekdalen zodat meer water vastgehouden kan worden.
 • Minimaliseren van waterverspilling en het bevorderen van wateropname in de zandgronden. Dit bevordert zelfvoorzienendheid, een efficiënt grondwatergebruik en het vergroten van de grondwatervoorraad
 • Waterbesparing en het vasthouden van water in natuur- en landbouwgebieden.

Al bovenstaande punten geven richting aan de toekomstige bescherming van de zoetwatervoorziening in Drenthe en daarmee aan het zeker stellen van voldoende water voor de Drentse landbouw. De provincie Drenthe stelt de maatregel vooral beschikbaar om de provinciale klimaatdoelen te halen.

Voor wie

Subsidie wordt verstrekt aan onderstaande partijen of een samenwerkingsverband van onderstaande partijen:

 • landbouwers
 • grondeigenaren
 • grondgebruikers
 • landbouworganisaties
 • natuur- en landschapsorganisaties
 • provincies
 • waterschappen
 • bestuurscommissies

 

Voor welke activiteiten

Er is in totaal € 7.000.000 subsidie beschikbaar. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die betrekking hebben op:
Bovenwettelijke niet productieve investeringen die bijdragen aan klimaatdoelen zoals bedoeld in Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden en het Maatregelenpakket Zoetwater IJsselmeergebied gelegen in de provincie Drenthe.
Hierbij gaat het om:

 • a) herinrichting van watergangen en kunstwerken die daarin voorkomen
 • b) maatregelen op boerenland om water vast te houden of te bergen

Bovenwettelijke niet productieve investeringen die bijdragen aan de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen passend binnen de Omgevingsvisie Drenthe 2014.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten waarbij:

 • 50% te financieren vanuit POP3
 • 15% cofinancieringsbijdrage vanuit de provincie Drenthe
 • 35% cofinancieringsbijdrage vanuit een of meer overige regionale overhe(i)d(en)

De maximale hoogte van de subsidiabele kosten bedraagt € 1.500.000.

We verstrekken geen subsidie indien de subsidiabele kosten lager zijn dan € 250.000.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties, niet zijnde vervangingskosten, tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 • de kosten van haalbaarheidsstudies;
 • niet verrekenbare of niet compensabele BTW;
 • personeelskosten

 

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • De mate waarin de maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenprogramma’s Klimaat. Maximaal 5 punten
 • de mate van effect van de maatregelen op de klimaatdoelen op het schaalniveau van een waterlichaam passend bij de waterdoelen zoals verwoord in de Omgevingsvisie Drenthe 2014. Maximaal 2 punten
 • de mate waarin de maatregelen zijn opgenomen in het maatregelenprogramma KRW. Maximaal 5 punten
 • de mate van effect van de maatregelen op de KRW doelen op het schaalniveau van een waterlichaam en voor zover het gaat om bovenwettelijke maatregelen. Maximaal 2 punten
 • de mate waarin de investering betrekking heeft op een voorkeursgebied. Maximaal 2 punten
 • de mate waarin de maatregelen kosteneffectief zijn. Maximaal 4 punten

Subsidie wordt niet verstrekt als :

 • In totaal niet een minimumscore van 7 punten wordt behaald (excl. toepassen wegingsfactor);
 • op het criterium genoemd in artikel 8.b niet een minimumscore van 2 punten wordt behaald (excl. toepassen wegingsfactor);
 • op het criterium genoemd in artikel 8.f niet een minimumscore van 1 punt wordt behaald;
 • de kosten voor voorbereiding en begeleiding van de maatregelen, die aan te merken zijn als kosten genoemd in artikel 5.c, 5.d, 5.e, 5.g, inclusief bijbehorende BTW, meer dan 40% van de totale subsidiabele kosten bedragen;

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Een aanvraag kan ingediend worden van 18 december 2017 t/m 22 januari 2018.

Aanvragen