Niet productieve investeringen water Groningen

De maatregel niet productieve investering water richt zich op niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Niet productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.

Voor welke activiteiten

Er is in totaal € 8.000.000 subsidie beschikbaar. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die betrekking hebben op:

Een investering die bijdraagt aan het realiseren van KRW- en/of klimaatdoelen.

De subsidie bedraaagt 100% van de subsidiabele kosten waarbij:

 • De ELFPO subsidie 50% van de subsidiabele kosten bedraagt
 • Eveneens 50% van de subsidiabele kosten gefinancierd wordt door één of meerdere overige (regionale) overhe(i)d(en)
 • Geen subsidie wordt verstrekt indien de subsidiabele kosten lager zijn dan € 250.000

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
 • de kosten van haalbaarheidsstudies
 • niet verrekenbare of niet compensabele BTW
 • personeelskosten

 

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het realiseren van KRW doelen. Maximaal 5 punten
 • de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het realiseren van klimaatdoelen. Maximaal 5 punten
 • de mate waarin een project gelegen is in een voorkeursgebied. Maximaal 2 punten
 • de kosteneffectiviteit van het project. Maximaal 4 punten

Er kan geen subsidie worden verleend als:

 • op het criterium genoemd in artikel 7a niet een minimumscore van 2 punten wordt behaald (excl. toepassen wegingsfactor)
 • op het criterium genoemd in artikel 7d niet een minimumscore van 1 punt wordt behaald
 • de kosten voor voorbereiding en begeleiding van de maatregelen, die aan te merken zijn als kosten genoemd in artikel 5.c, 5.d, 5.e, 5.g, inclusief bijbehorende BTW, meer dan 40% van de totale subsidiabele kosten bedragen

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan van 15 oktober 2018 9:00 uur tot en met 15 februari 2019, 17.00 uur.