Niet productieve investeringen Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht

Niet-productieve investeringen Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen

Deze regeling is gericht op niet-productieve investeringen voor hydrologische, inrichtings- en natuurherstelmaatregelen voor het Utrechtse deel van het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Niet productieve investeringen zijn die investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf of van een andere organisatie tot gevolg hebben. Daarbij wordt gedacht aan inrichtingsmaatregelen en hydrologische maatregelen die bijdragen aan het weerbaarder maken van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000 gebieden, aan maatregelen die bijdragen aan de vermindering van verdroging of aan maatregelen die (vervuild) gebiedsvreemd water buiten de invloedsfeer van Natura 2000 gebieden weten te houden.

Tevens kan gedacht worden aan natuurversterkende maatregelen zoals de aanleg van regenwaterbuffers en stuwen, (waterconserverende) drainagesystemen en natte bufferzones, het omleggen van beken en het verhogen van waterpeilen, het afplaggen en vernatten van grond, het hydrologisch isoleren van natuurgebieden door het aanbrengen van dammen en andere maatregelen die zorgen voor een hydrologische scheiding tussen de Natura 2000 gebieden en de gebieden met een agrarische functie. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Gebiedsanalyse PAS. De directe link met de landbouw is aan te tonen als de aanvrager maatregelen treft in het kader van het PAS waarmee ontwikkelruimte voor de landbouw in de omgeving van Natura 2000 gebieden ontstaat.

Verwachte openstelling is 4 april t/m 13 mei 2022.

Openstellingsbesluit

Aanvragen