Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen Natuur en Landschap

Dit openstellingsbesluit richt zich op de zogenaamde niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor Natuur en Landschap. Hiermee wordt gewerkt aan beleid zoals vastgelegd in de Nota Natuer en lanlik gebiet, de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte en het Provinciale Natuurbeheerplan – 2017 provincie Fryslân.

Doel van de maatregel

Doel van de openstelling is primair om de natuurdoelen voor de zogenaamde droge dooradering een forse impuls te geven.
Secundair doel is om in samenhang daarmee, de landschappelijke hoofdstructuur zoals die in de provinciale thematische structuurvisie Grutsk beschreven is, te versterken.

Voor de realisering van de natuurdoelen voor de droge dooradering is het van belang dat de landschapselementen voldoende basiskwaliteit hebben. Op dit moment is de kwaliteit van een deel van de landschapselementen in de gebiedsaanvragen voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer (ANLb) mager (weinig soorten en open plekken in de begroeiing). Landschapsinventarisaties van Landschapsbeheer Friesland tonen dit aan.

De agrarische collectieven die verantwoordelijk zijn voor het agrarisch natuurbeheer worden met deze regeling in de gelegenheid gesteld om de basiskwaliteit te verbeteren. Initiatief hiervoor is genomen door Landschapsbeheer Friesland.

Aanvragen kunnen uitsluitend gaan om de voor de ANLb aangewezen leefgebieden voor droge dooradering. Het Natuurbeheerplan is hierin leidend. Het gaat daarbij om vier leefgebieden voor de droge dooradering met voor elk gebied een maximale subsidiehoogte dat een afgeleide vormt van de landschapsinventarisaties.

Deze subsidieregeling richt zich puur op herstel en inrichting en heeft geen invloed op de beschikbare budgetten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wel is er op de volgende manieren een relatie met het beheer:

 • a. Landschapselementen met een minimale kwaliteit die al onder een beheercontract vallen, kunnen met maatregelen uit deze openstelling een betere kwaliteit bereiken waardoor de ecologische doelen beter kunnen worden behaald;
 • b. Landschapselementen die nog niet voldeden aan de minimale kwaliteit voor een beheerscontract maar door de maatregelen uit deze openstelling deze kwaliteit wel bereiken, kunnen afhankelijk van de (beperkte) financiële ruimte tijdens de jaarlijkse openstellingen voor agrarisch natuurbeheer, mogelijk alsnog voor een beheercontract in aanmerking komen.

Voor wie

Subsidie wordt verstrekt aan onderstaande partijen:

 • agrarische collectieven
 • samenwerkingsverbanden van agrarische collectieven met natuur- en landschapsorganisaties

 

Voor welke activiteiten is subsidie beschikbaar?

Er is in totaal € 2.600.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Geen subsidie wordt verstrekt indien deze op het moment van de subsidieverlening lager is dan € 40.000,-.

Er is subsidie beschikbaar voor niet-productieve investeringen beperkt tot het herstel van bestaande- en de additionele aanleg van nieuwe droge landschapselementen.

De subsidie mag maximaal per gebied het volgende bedragen:

 • Zuidoost Friesland: € 1.750.000,-
 • Noardlike Fryske Wâlden: € 575.000,-
 • De Wadden: € 225.000,-
 • Het Lege Midden: € 50.000,-

De genoemde gebieden staan aangegeven op de Leefgebiedenkaart.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn onder deze maatregel subsidiabel:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • niet-verrekenbare of niet-compensabele btw;
 • personeelskosten.

Op grond van de subsidieregeling gelden er voor verschillende soorten kosten maximale tarieven en begrenzingen. Zo mag er bijvoorbeeld niet meer dan 10% van de subsidiabele projectkosten aan de aankoop van grond worden besteed en gelden er restricties voor personeelskosten.

Naast de subsidieregeling met toelichting geeft het “Handboek POP3” richtlijnen voor aanvragers van een door een provincie te verlenen niet grondgebonden POP3 subsidie. Op grond van het openstellingsbesluit zijn de maximale tarieven en kwaliteitscriteria uit de Catalogus Groenblauwe Diensten van belang.

Selectiecriteria

De uit te voeren subsidiabele activiteiten dienen plaats te vinden binnen de gebieden die zijn begrensd zoals aangegeven op de Leefgebiedenkaart. Hiervoor is gekozen vanwege de eerder genoemde directe samenhang met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om deze reden zal voor de rangschikking van de ingediende subsidieaanvragen gebruik wordt gemaakt van het geografisch selectiecriterium als enig criterium.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit. De regeling is opengesteld van 1 juli 2019 9.00 uur tot en met 30 augustus 2019, 17.00.