Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS

Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS

Aanleiding voor het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 is dat er in veel N2000 gebieden een overbelasting aan stikstofdepositie is. Deze overbelasting schaadt de stikstofgevoelige habitattypen en soorten waardoor vergunningaanvragen voor activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in en nabij N2000 gebieden worden afgewezen. Maatregelen die de effecten van stikstofdepositie aanpakken kunnen leiden tot het herstel van de natuur. Dit heeft als gevolg dat uitbreiding van economische activiteiten weer kan worden toegestaan.

  • Subsidie kan worden verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.
  • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw.

    Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS wanneer:

    • a. de maatregelen worden uitgevoerd in een of meerdere van de Natura 2000-gebieden, genoemd in artikel 2, onder 3;
    • b. de maatregelen bij het desbetreffende gebied passen, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyses van het gebied

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor maatregelen zoals bedoeld in het eerste lid, met een directe link met de landbouw.

In deze openstelling gaat het om alle N2000-gebieden in Drenthe: Bargerveen, Drents-Friese Wold, Drentsche Aa, Drouwenerzand, Dwingelderveld, Elperstroom, Fochteloërveen, Holtingerveld, Mantingerbos, Mantingerzand, Norgerholt en Witterveld.

Voor Friesland: Alde Feanen,Bakkeveense Duinen,Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog, Duinen Terschelling, Duinen Vlieland, Rottige Meenthe & Brandemeer, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterperschar

De begrenzing van deze gebieden is te vinden op: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=actualiteitaanwijzingen;

Aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf  12 november 2018 tot en met 15 februari 2019, om 17.00 uur worden ontvangen.

Aanvragen gaat via de site van RVO.nl