Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS Gelderland

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe of indirecte link met de landbouw.

Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen voor aanleg, herstel en inrichting voor natuur, landschap en biodiversiteit en uitvoering van (hydrologische) maatregelen in het kader van de programmatisch aanpak stikstof (PAS Gelderland). Niet productieve investeringen zijn die investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouwbedrijf tot gevolg hebben.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project een directe link met de landbouw hebben. Voor gebieden die geen bestemming landbouw hebben, is met instemming van de Europese Commissie aan de hand van een aantal fictieve voorbeeldprojecten de “bandbreedte” voor de relatie met de landbouw aangegeven. Deze voorbeeldprojecten zijn onder andere gericht op het vasthouden van water om daarmee droogte en wateroverlast voor landbouw én natuur te voorkomen.

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 6,5 miljoen en minimaal € 1 miljoen. Het subsidiepercentage voor deze openstelling bedraag 100%.

De openstellingsperiode loopt van 18 september 2017 tot en met 13 november 2017. In deze periode kunnen aanvragen worden ingediend bij de Provincie Gelderland.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 7,1 miljoen, waarvan € 3,55 miljoen bestaat uit middelen van de ELFPO, € 2,9 miljoen uit provinciale middelen en € 0,65 miljoen afkomstig is van een of meerdere lagere overheden.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

 

Aanvragen

De regeling is opengesteld van 18 september 2017 tot en met 13 november 2017 via de site van RVO