POP3 Limburg LEADER projecten

Met het POP-programma draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

  • innovatie landbouw (agrifood, water, energie)
  • herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing)
  • jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen)
  • natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS)
  • waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
  • LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

POP3 Limburg is bedoeld voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties.

LEADER beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector zal zich in moeten zetten voor maatschappelijk draagvlak. De sector moet daarbij invulling geven aan haar “license to produce”. Dat kan bijvoorbeeld door de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger te verstevigen. LEADER kan hier een bijdrage aan leveren.

Openstelling Hoofdstuk 3 paragraaf 3.3. Subsidieverordening POP3 Limburg LEADER (projecten) van  8 juni 2021 t/m 31 december 2022.  U kunt uw aanvraag hier digitaal indienen.

Documenten voor de aanvraag

Aanvragen

Aanvragen kan van 8 juni 2021 t/m 31 december 2022