Investeringen in innovatie in agrarische ondernemingen Gelderland

Beschrijving
Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa in Gelderland een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.
In het kader van POP3 stelt de provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen. Ook de bredere uitrol van innovaties komt voor subsidie in aanmerking.
De subsidie bedraagt 40% met een maximum van € 250.000,-.

Voorwaarden
Om voor de subsidie voor Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • subsidie wordt verstrekt aan landbouwers;
  • subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op tenminste één van de volgende thema’s:
    – Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
    – Klimaatadaptatie. Aan klimaat adaptie kan bijgedragen worden door uitvoering van activiteiten die leiden tot het tegen gaan van, dan wel het verminderen van, de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting;
    – Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit

Aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is aangewezen als nationaal betaalorgaan in het kader van POP3. Vanuit die rol controleert RVO of de, door de provincie Gelderland beoordeelde, aanvragen aan de relevante regelgeving voldoen. Ook de uitbetaling van POP3 subsidie vindt plaats door RVO.
Via onderstaande link komt u in het RVO-webportaal waar u een aanvraag voor de regeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (artikel 1) kunt indienen.

Het betreft hier een tenderregeling, dit betekent dat de volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de mate waarin uw aanvraag voldoet aan de tendercriteria. De tender is opengesteld van 4 januari 2016 tot en met 31 maart 2016, dit betekent dat uiterlijk op 31 maart 2016 uw aanvraag moet zijn ontvangen.
Let op: Indien uw subsidieaanvraag tenminste 10 werkdagen voor de sluiting van de regeling, dat wil zeggen uiterlijk op 17 maart 2016, wordt ingediend in het webportaal van RVO dan wordt deze gecontroleerd op volledigheid. Indien de subsidieaanvraag onvolledig is wordt u tot en met 31 maart 2016 in de gelegenheid gesteld de ontbrekende verplichte bijlagen en informatie alsnog in het webportaal aan te leveren.