Niet productieve investeringen water – KRW/EVZ

Aanvragen om subsidie als bedoeld in paragraaf 6 (Niet productieve investeringen water) van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland kunnen worden ingediend van 17 juni 2019, 09.00 uur tot en met 12 augustus 2019, tot 17.00 uur.

Voor welke maatregelen?

Subsidie is beschikbaar voor niet-productieve investeringen water, die een relatie hebben met het landbouwgebied en die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water – en klimaatdoelen. Het gaat om investeringen gericht op verbetering van de waterkwaliteit en –kwantiteit om daarmee een bijdrage te leveren aan doelstellingen zoals beschreven in de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en het werkprogramma “Wel goed water geven”. De investeringen dragen bij aan realisatie van de maatregelen die zijn opgenomen in de KRW- factsheets voor oppervlaktewaterlichamen, op de BOOT-lijst, in het Werkprogramma “Wel goed water geven” en in de waterbeheerplannen van de waterschappen, uiteraard voor zover ze aan te merken zijn als “niet-productieve investering”.

Voorbeelden niet productieve investeringen water

Voorbeelden van concrete maatregelen zijn de aanleg- en inrichting van natuurvriendelijk oevers die bijdragen aan realisatie van de doelen van de KRW en tevens een buffer vormen voor emissies van de landbouw naar oppervlaktewater, herstel van watersystemen naar hun natuurlijke toestand, waaronder beekherstel, hermeandering van waterlopen, herstellen van (vis)migratiemogelijkheden, vernatting gronden, aanleg van bufferzones langs watergangen, maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten, b.v. aanleg van helofytenfilters (natuurlijke waterzuiveringsystemen) en waterhuishoudkundige aanpassingen in het watersysteem. Uiteraard moet per maatregel nagegaan worden of in dat specifieke geval sprake is van een “niet-productieve investering”.

Deze investeringen hebben een groot positief effect op de kwaliteit van bodem en water (effectbeoordeling): het schoner worden van het leefmilieu, een betere waterkwaliteit en –kwantiteit en minder wateroverlast. Dit heeft op zijn beurt weer indirecte positieve effecten op onder andere de natuur. De investeringen leiden tot een robuuster watersysteem (bufferfunctie) en dit is positief in het kader van klimaatadaptie.

De BOOT-lijstmaatregelen onder IX Hydrologische maatregelen en X Maatregelen langs het watersysteem inclusief zuiveringsprocessen lijken het meest kansrijk voor de onderhavige regeling. Deze maatregelen zullen in veel gevallen voldoen aan de eis dat het om een niet-productieve investering gaat. De BOOT-lijst is te vinden op de DAW-site:

 http://agrarischwaterbeheer.nl/document/pop3-financiering-icm-daw-boot-lijst

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over het provinciale klimaatdoel en het werkprogramma “Wel goed water geven” zijn te vinden op:

http://www.overijssel.nl/thema’s/water/waterprojecten/zoetwatervoorziening/

De Waterbeheerplannen van de Gelderse waterschappen zijn vindbaar op hun websites.

Het openstellingsbesluit bevat alle details over deze openstelling.

Aanvragen

Aanvragen gaat via het webportaal