Natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Van 3 juni 2019 tot en met 15 juli 2019 (tot 17:00 uur) kan in Gelderland subsidie worden aangevraagd voor (door)ontwikkelijking van natuurinclusieve landbouw. Heeft u een goed projectidee waarbij zoveel mogelijk landbouwers bereikt worden die een veranderingsproces willen in gaan naar een duurzaam en natuurinclusief grondgebonden landbouwbedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €600.000. Hiervan komt €300.000 uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en €300.000 uit provinciale middelen. Subsidieverlening verloopt via een tendersysteem. Dit betekent dat een adviescommissie de aanvragen beoordeeld op kosteneffectiviteit, kans op succes en mate van effectiviteit.

Wie kunnen aanvragen?

Organisaties die kennisoverdracht en ondernemers-coaching leveren en over de gevraagde ervaring en bekwaamheid beschikken kunnen subsidie aanvragen. U kunt alleen een subsidie aanvragen wanneer uw organisatie aantoonbaar over voldoende gekwalificeerd en getraind personeel beschikt om de activiteit uit te voeren.

Meer informatie

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit:

Aanvragen gaat via de webportal POP3