LEADER Zuid-Holland

LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER Zuid-Holland In de aankomende openstelling is voor  het LEADER gebied Holland Rijnland € 375.000,- beschikbaar en voor het LEADER gebied Polders met Waarden € 900.000,-.

Lokale Actie Groep

Lokale Actie Groepen (LAG) leiden de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden aan de hand van hun Lokale Ontwikkelingstrategie (LOS). Hierin staan selectiecriteria, waarmee projecten worden beoordeeld om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie.
In Zuid-Holland hebben Gedeputeerde Staten de LOS in november 2015 goedgekeurd van:

De LAG’s hebben een beschikking ontvangen voor de Lopende kosten en dynamisering van de LAG in het kader van LEADER.

Vanaf van 15 juli 2019 tot en met 30 november 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. De provincie vraagt advies over de ingediende aanvragen bij de LAG’s. Voor meer informatie over de genoemde openstelling staat in het openstellingsbesluit LEADER Zuid-Holland 2019.

Subsidiabele kosten LEADER Zuid Holland

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties
  personeelskosten
 • kosten van architecten, ingenieurs en externe adviseurs
 • de kosten van haalbaarheidsstudies
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken
 • personeelskosten
 • bijdragen in natura
 • de kosten van tweedehands goederen
 • niet verrekenbare of niet compensabele BTW
 • de kosten van roerende zaken
 • reis- en verblijfkosten
 • de kosten voor promotie en publiciteit

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

De aanvragen moeten uiterlijk te zijn ingediend op de volgende data:

2 september 2019
4 november 2019
3 februari 2020
6 april 2020
1 juni 2020
3 augustus 2020
5 oktober 2020
30 november 2020

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van RVO.