LEADER Zeeuws Vlaanderen

Subsidiabele activiteiten/doelen LOS (artikel 10)

Subsidie kan worden verstrekt aan een project of activiteit dat voldoet aan de uitgangspunten van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) Zeeuws Vlaanderen zoals vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie Zeeland in haar vergadering van 1 september 2015. Het project dient zich te richten op één of meer van de volgende thema’s:

a. (Landbouw)Producten uit Zeeuws Vlaanderen;
b. Lerend Werken;
c. Zorg voor de streek.

Criteria en hoogte subsidie (artikel 13 en 14)

Om voor subsidie in aanmerking te komen zal per project minimaal sprake moeten zijn van een subsidie van € 40.000,- en de maximaal € 300.000,-.

De subsidie bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten, bestaande uit EU-subsidie (30%) en een subsidie van provincie, gemeente of waterschap (30%). Van de aanvrager wordt verwacht dat 40% van de totale subsidiabele kosten door de aanvrager zelf wordt geïnvesteerd. Zie hiervoor tevens ‘subsidieberekening’ bij de Algemene Toelichting Regeling uitvoering van LEADER projecten (zie voorbeeld).
Selectiecriteria (artikel 17)

Met behulp van de selectiecriteria zoals opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie onder Bijlage 4 wordt beoordeeld in hoeverre het project tegemoet komt aan de doelstellingen van het LEADER programma. Deze beoordeling vindt plaats met behulp van de volgende selectiecriteria:

1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van de LOS. Een project kan bijdragen aan één of meerdere doelen. Het gaat hierbij om kwaliteit van de mate van bijdrage, niet om de kwantiteit (aantal doelen waaraan wordt bijgedragen). Deze doelen zijn:
a. (Landbouw)Producten uit Zeeuws Vlaanderen;
• Draagt het in voldoende mate bij aan de wens om grootschalige akkerbouw te combineren met de mogelijkheden van duurzaamheid, biodiversiteit, toegankelijkheid en zichtbaarheid voor de consument?
• In hoeverre is hierbij sprake van het leggen van verbindingen tussen de kernkwaliteiten van de regio?
• Worden hiermee nieuwe verdienmodellen ontwikkeld?
• In hoeverre wordt hierbij samengewerkt tussen verschillende partijen in vraag en aanbod zoals voedselproductie, verwerking van producten, innovatieve activiteiten, horeca, consumenten en- of toeristen?
b. Lerend Werken;
• In hoeverre worden hiermee nieuwe mogelijkheden geschapen voor jongeren in alle economische sectoren die in Zeeuws Vlaanderen actief zijn?
• Worden hiermee de kansen op onderwijsgebied (optimaal) benut? Zijn er kansen op het scheppen van (nieuwe) inkomens voor jongeren in het gebied?
• Worden hiermee stageplekken of werkervaringsplaatsen gecreëerd?
• Is er in dit kader ook sprake van samenwerking met het onderwijs?
• Is er sprake van vernieuwende technische en economische ontwikkelingen (innovatie) waardoor het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt?
c. Zorg voor de streek;
• In hoeverre wordt hiermee de kwaliteit van en leven in kleine kernen versterkt?
• In hoeverre wordt hiermee de zorg voor zorgbehoevenden in kleine kernen versterkt?
• In hoeverre is hierbij sprake van nieuwe arrangementen, nieuwe verdienmodellen, slimme samenwerking, mobiliseren van vrijwilligers en het koppelen van jonge mensen aan senioren?
• Wordt er in dit kader ook aandacht geschonken aan het herbestemmen en hergebruiken van gebouwen of anders en levensloopbestendig bouwen?
2. De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER (bottom-up, integraal, innovatief, samenwerkend, gebiedsgericht);
• Hoe bottom-up is het project; is het draagvlak duidelijk aangetoond;
• is het project vernieuwend/innovatief voor het gebied;
• Is er sprake van samenwerking in het gebied en/of wordt er een netwerk opgebouwd;
• Is er sprake van Publiek private partnerschap;
• In hoeverre is het project integraal van opzet, bestrijkt het meerdere (sub)doelen
• Is het project overdraagbaar. Het betreft inhoudelijke overdraagbaarheid, van kennis en ervaring.
3. De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt;
a. De organisatiebeschrijving
• Is er een heldere organisatiebeschrijving met duidelijke verantwoordelijkheden?
• Zit het project logisch in elkaar: dragen activiteiten echt bij aan het beoogde doel
• Heeft de aanvrager/organisatie voldoende expertise, netwerk?
• Is het tijdpad realistisch?
• Worden de verantwoordelijkheden beschreven in het projectplan?;
• Zijn de vergunningen geregeld?
• Is er zicht op en onderbouwing van continuïteit na afloop?
• Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en/of kwaliteit van de aanvrager en/of partners (Goede of slechte ervaringen);
• Wat is de motivatie van de aanvrager: vanuit het hart en gemeenschappelijk/gebiedsbelang of sec vanuit de beurs/eigen belang?;
• Welke (schijn van) belangenverstrengeling tussen wie zou mee kunnen gaan spelen?
• Hoe wordt de realisatie van de projectdoelen geborgd?
• Wordt het project maatschappelijk verantwoord uitgevoerd?
b. Financieel
• Is er een sluitende en transparante begroting en dekkingsplan, bankgarantie, ondernemersplan,
• zijn er toezeggingen cofinanciering bijgesloten;
4. De organisatiebeschrijving
a. De organisatiebeschrijving
b. Is er een heldere organisatiebeschrijving met duidelijke verantwoordelijkheden?
c. Zit het project logisch in elkaar: dragen activiteiten echt bij aan het beoogde doel
d. Heeft de aanvrager/organisatie voldoende expertise, netwerk?
e. Is het tijdpad realistisch?
f. Worden de verantwoordelijkheden beschreven in het projectplan?;
g. Zijn de vergunningen geregeld?
h. Is er zicht op en onderbouwing van continuïteit na afloop?
i. Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en/of kwaliteit van de aanvrager en/of partners (Goede of slechte ervaringen);
j. Wat is de motivatie van de aanvrager: vanuit het hart en gemeenschappelijk/gebiedsbelang of sec vanuit de beurs/eigen belang?;
k. Welke (schijn van) belangenverstrengeling tussen wie zou mee kunnen gaan spelen?
l. Hoe wordt de realisatie van de projectdoelen geborgd?
m. Wordt het project maatschappelijk verantwoord uitgevoerd?
n. Financieel
• Is er een sluitende en transparante begroting en dekkingsplan, bankgarantie, ondernemersplan,
• zijn er toezeggingen cofinanciering bijgesloten;
5.

De mate van efficiency en doelmatigheid van het project.
• Hoe ligt de balans tussen de investeringen en de verwachte opbrengst in brede zin?:
• Zou het project zonder LEADER niet door kunnen gaan? Of een andere kwaliteit krijgen? Waar zit het ‘’plusje’
• Is er zicht op continuïteit en draagkracht/verantwoordelijkheid voor een minimale periode van 5 jaar en verspreiding resultaten na de vaststelling van het project?
• Levert het project een bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio

Openstellingsbesluit

Meer informatie is te vinden in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan 4 december t/m 15 maart 2018

Aanvragen via de site van RVO