LEADER Oost-Groningen

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3) wordt het LEADER-programma voor de regio Oost-Groningen opengesteld om invulling te geven aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Oost-Groningen.

Doel van de maatregel

LEADER wil bijdragen dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector moet zich inzetten voor maatschappelijk draagvlak en daarbij invulling geven aan haar “license to produce”. Dat kan bijvoorbeeld door de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger te verstevigen. LEADER kan hier een bijdrage aan leveren. Per regio zijn er Leader Ontwikkelingsstrategieën (LOS) opgesteld en is het kader geschetst waarbinnen de doelen voor de LEADER periode zijn gedefinieerd.

Voor wie

Subsidie wordt verstrekt aan onderstaande partijen:

 • publieke rechtspersonen
 • private rechtspersonen

 

Voor welke activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die betrekking hebben op:

de uitvoering van doelen en resultaten als uitwerking van de volgende thema’s:

 • economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s
 • activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten, zeker daar waar men sterker afhankelijk is van nabuurschap
 • uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur

 

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel:

 • de kosten van de bouw, verbetering, van onroerende zaken
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • de kosten voor ingrepen in de openbare ruimte
 • haalbaarheidsonderzoeken als bedoeld in de LOS
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken
 • bijdragen in natura bestaande uit onbetaalde arbeid
 • niet verrekenbare BTW
 • personeelskosten
 • voorbereidingskosten als genoemd in 1.12 van de Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen met een maximum van 12 % van de totale begrote subsidiabele kosten
 • reis- en verblijfkosten
 • de kosten voor promotie en publiciteit.

Voor de gehele openstellingsperiode is het subsidieplafond vastgesteld op € 6.534.000,- samengesteld uit € 3.267.000,- Europese middelen en € 3.267.000,- provinciale en gemeentelijke middelen.

De subsidie bedraagt 40% van de begrote subsidiabele projectkosten.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de subsidiebijdrage per project minimaal
€ 50.000,- en maximaal € 250.000,- te bedragen.

Selectiecriteria

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.
Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria, het maximale aantal te scoren punten per criterium bedraagt 10 punten:

 • De mate waarin het project bijdraagt aan de (sub)doelen van de LOS. (Minimaal 4 punten nodig)
 • De mate waarin het project draagvlak heeft uitgaande van de communicatie over het project, overleg met belanghebbenden en brede lokale en regionale steun. Minimaal 5 punten nodig
 • De mate waarin het project blijk geeft van continuïteit en toekomstig beheer en onderhoud. Minimaal 4 punten nodig
 • De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt. Minimaal 5 punten nodig
 • De mate waarin het project vernieuwend (innovatief) is voor de streek Oost-Groningen. Minimaal 3 punten nodig
 • De integraliteit van het project als het gaat om het bedienen van meerdere doelgroepen en zicht op spin-off. Minimaal 3 punten nodig
 • De educatieve waarde van het project. Minimaal 3 punten nodig
 • De mate waarin een project toepasbaar is op een andere plek binnen of buiten de regio Oost-Groningen. Minimaal 3 punten nodig

Subsidie wordt geweigerd als :

 • Voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten al Europese subsidie is verstrekt
 • Onvoldoende punten worden gescoord op bovengenoemde selectiecriteria

 

Welke documenten heeft u nodig

Openstellingsbesluit LEADER Groningen

Format Projectplan LEADER Groningen

Format Begroting LEADER Groningen

Verklaring onderneming niet in moeilijkheden

Format volmacht intermediair

MKB Verklaring

Sjabloon samenwerkingsovereenkomst

Wanneer een aanvraag indienen

T/m 18 mei 2019 kunt u digitaal uw aanvraag indienen via www.snn.eu/pop3. U dient uw aanvraag in via www.snn.eu/pop3. Middels e-herkenning kunt u inloggen en uw aanvraag indienen en bijlagen uploaden. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2020, daarna kunt u geen aanvraag meer indienen.

Klik hier om een aanvraag in te dienen voor POP3 Uitvoering LEADER projecten