LEADER Noardwest-Fryslân en Noordoost-Fryslân

Initiatiefnemers van projecten in Noardwest-Fryslân en Noordoost-Fryslân kunnen aanspraak maken op LEADER-subsidie. Dit geldt voor de periode tot 2020. Het betreft financiële steun vanuit het een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Voor de komende vijf jaar is ongeveer 2.1 miljoen euro Europese subsidie voor beide gebieden beschikbaar. Met de cofinanciering van provincie en gemeenten en natuurlijk de verplichte bijdrage van de initiatiefnemer zelf, kan dat oplopen tot een totale projecten investering van 7.5 miljoen euro. De bijdrage van de initiatiefnemer kan bestaan uit zelfwerkzaamheid gecombineerd met minimale inbreng van 40% eigen geld.

Leader Noordoost Fryslân

De Europese steun wordt ingezet op de volgende zes ‘actielijnen’

 1. Naar nieuwe ontmoetingsplekken
  Creëren van nieuwe ontmoetingsplekken, bij voorkeur in bestaande panden.
 2. Naar zorg(en) voor elkaar
  Hulp bij organisatie van kleinschalige zorg- en welzijnsvoorzieningen en vormen van burenhulp.
 3. Training burgerinitiatief
  Actieve groepen trainen in burgerinitiatief. Wat kun je zelf doen om je dorp leefbaar te houden?
 4. Naar lerende dorpen
  Optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis in het gebied en van elkaar leren.
 5. Naar zelfvoorzienende dorpen
  Dorpen/gemeenschappen ondersteunen bij hun proces om zelfvoorzienend of zelfredzaam te worden. Denk daarbij aan innovatieve initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit, voorzieningen.
 6. Naar nieuwe verdienmodellen
  Faciliteren bij het vinden /samenstellen van nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsvormen.

Leader Noardwest Fryslân

De Europese steun wordt ingezet op de volgende thema’s:

 1. Sociale innovatie
  Centraal binnen dit thema staat: bevorderen van werkgelegenheid om mensen, in het bijzonder jongeren, te binden aan de streek; verbinden van on- en offline bedrijvigheid; het initiëren van nieuwe verdienmodellen en het ondersteunen van bewoners en dorpsbelangen bij zelfsturing. Binnen dit thema willen we onderzoeken, experimenteren en kennisdelen op het gebied van nieuwe toepassingen voor leegstaande en vrijkomende gebouwen/panden.
 2. Verbinding stad – platteland
  Door de relaties tussen de steden en het platteland te verstevigen dragen we bij aan een (economisch) veerkrachtigere streek. Het creëren van werkgelegenheid staat ook bij dit thema centraal. Onze prioriteiten liggen bij: het vasthouden en versterken van de economische impuls die Leeuwarden – Fryslân 2018 voor de streek creëert; ontwerpen van verdienmodellen voor cultuurhistorische en landschappelijke waarden; in beeld brengen en realiseren van praktische kringlopen. We willen op zoek naar (nieuwe) manieren om de spanning (schaalvergroting in relatie tot landschap) tussen de landbouw en de leefomgeving waar mogelijk te verminderen. We grenzen aan het Werelderfgoed Waddenzee en hebben op het grondgebied van onze streek een Nationaal Park. Dit levert kansen op voor economische en ecologische ontwikkeling, maar die weten we nog onvoldoende te benutten. We zien hier een transnationale actielijn om te leren van initiatieven in vergelijkbare gebieden elders in Europa ook in relatie tot Lwd2018. We willen in beeld brengen wat de kansen en economische potentie van zilte teelten en precisie landbouw zijn en ondersteunen bij experimenten en onderzoek waarbij samengewerkt wordt tussen boeren/ondernemers en studenten/(hoge)scholen. We willen de mogelijkheden van stad-platteland relaties (werkgelegenheid, studie, onderzoek en innovatie) op het gebied van watertechnologie onderzoeken. Ook de mogelijke spin-off van ontwikkelingen/innovaties van de Harlinger havens naar de regio willen we duidelijker in beeld brengen.

Meer lezen :

Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 17 juni 2021 uur via de website van RVO:  Noardwest-Fryslan en Noordoost-Fryslan.