LEADER Lopende Kosten Provincie Flevoland

Overwegende dat het wenselijk is om middelen beschikbaar te stellen voor proceskosten van de Lokale Actiegroep (LAG) ten behoeve van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Besluiten:

Open te stellen: De regeling Lopende kosten, promotie en voorlichting voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie in het kader van LEADER als bedoeld in artikel 3.5.1 tot en met 3.5.5 van de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014–2020 – verder te noemen de Subsidieverordening POP3– voor de periode van 15 april 2016 tot en met 13 mei 2016.

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op € 192.000, samengesteld uit € 96.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 96.000 uit cofinanciering van de zes Flevolandse gemeenten.

Aanvragen kan tussen 15 april en 13 mei 2016