Kennisoverdracht water Zuid Holland

Vanaf stelt provincie Zuid-Holland POP-3 maatregel ‘kennisoverdracht’ open.

Beide regelingen vloeit voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie en maken onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De provincies stellen de verschillende POP3 regelingen open voor hun gebied.

Voorwaarden

 • Deze subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen en/of voor de bredere uitrol van innovaties in agrarische ondernemingen.
 • Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers
 • De aanvraag moet betrekking hebben op het Zuid-Hollandse deel van het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland
 • Aannemelijk met worden gemaakt dat de kennisoverdracht betrekking heeft op ten minste één van de volgende thema’s:
  • klimaatadaptatie
  • klimaatmitigatie
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar grond- en oppervlakte water
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Een volledig overzicht van de voorwaarden leest u in het openstellingsbesluit van deze regeling.

Subsidiabele kosten

 •  Personeelskosten voor de uren die besteed zijn aan de uitvoering van de activiteit.
 • Kosten en reiskosten van procesbegeleiders en adviseurs.
 • Materiaalkosten.
 • Huur van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten.
 • Kosten van drukwerk, mailings en de inrichting van websites gekoppeld aan de activiteit.
 • Kosten van afschrijving, huur of lease voor fysieke investeringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een demonstratieactiviteit.
 • Bijdragen in natura voor zover het betreft onbetaalde eigen arbeid, onbetaalde arbeid van vrijwilligers, gronden of onroerende goederen.

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. Enkel projecten van €62.500,00 of meer komen in aanmerking voor subsidiëring.

Aanpak

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier. Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.rvo.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Op de website van RvO.nl dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: www.eherkenning.nl/.

Met de waterschappen is afgesproken dat de financiering van de waterschappen via de Uitvoeringsregeling POP 3 Zuid-Holland verstrekt wordt. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanvraag om subsidie bij het waterschap gedaan te worden.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • Mate van bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit (effectiviteit).
 • De kosteneffectiviteit van de activiteit.
 • De mate van innovatie van de activiteiten.
 • De haalbaarheid van de activiteit.

Aanpak

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl).

Op de website van RvO.nl dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op www.eherkenning.nl.

Met de waterschappen is afgesproken dat de financiering van de waterschappen via de Uitvoeringsregeling POP 3 Zuid-Holland verstrekt wordt. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanvraag om subsidie bij het waterschap gedaan te worden.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • mate van bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit
 • de kosteneffectiviteit van de activiteit
 • de mate van innovatie van de activiteiten
 • de haalbaarheid van de activiteit

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Wet- en regelgeving

Aanvragen