Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw

De regeling kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw wordt van 27 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 opengesteld voor aanvragen. Het deelplafond bedraagt € 460.000.

Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw

Kennisoverdracht- en voorlichtingsacties over duurzame innovaties in de landbouw zijn essentieel voor een verdere verduurzaming en versterking van de sector en het daarom wenselijk is om het ontwikkelen, beproeven, demonstreren en breder uitrollen van duurzame innovaties in de landbouw te stimuleren.

In afwijking van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland kan subsidie worden verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw.

Thema’s

De te ondersteunen activiteit moet betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten en moet minimaal € 50.000 bedragen.

Openstellingsbesluit

Het openstellingsbesluit is hier te lezen.

Aanvragen