Jonge Landbouwers regeling Zuid-Holland

Jonge landbouwers in Zuid Holland kunnen een steuntje in de rug krijgen voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf. Voor de toekomst van de landbouw zijn jonge landbouwers enorm belangrijk. De provincie Zuid Holland wil hen met de subsidie Jonge landbouwers helpen om in hun bedrijf te investeren. Boeren die 40 jaar of jonger zijn komen in aanmerking voor deze regeling. Deze paragraaf staat vanaf 7 december 2020 en 12 februari 2021 open voor het indienen van aanvragen. Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 390.000.  Aanvragen gaat via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Investeringslijst jonge boeren regeling

Om ervoor te zorgen dat de jonge boeren snel een aanvraag in kunnen dienen, is landelijk gekozen voor een uniforme regeling en een relatief korte investeringenlijst:

Investeringscategorie Score
1 Zonnepanelen 6
2 Windmolen 4
3 Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) 6
4 Warmte kracht werkend op biomassa 6
5 Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa) 4
6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
7 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur 8
8 Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
9 Machines voor niet kerende grondbewerking 10
10 Machine voor spitten en zaaien tegelijk 10
11 GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden 7
12 Koematras, waterbed 6
13 Varkensvriendelijke vloeren 6
14 Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d. 6
15. Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
16. Warmte wisselaar in stallen voor veehouderij 6
17. Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt 8
18. Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 9
19. Emissie arme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij (urine en mest scheidende vloeren) 7
20. Biobed of biofilter 5

* Dichte vloer volgens Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer, artikel 2.18.6 :
Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:
a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en
b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.
** Harde dichte vloer is bijvoorbeeld beton/composietvloer of een metalen plaat. Zachte dichte vloer is bijvoorbeeld geplastificeerd metaal of rubbercoating.
(zie ook Bijlage 1 pag. 235 volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij van SMK, 1 januari 2016).

Openstellingsbesluit

Aanvragen