Jonge Boeren Regeling Noord-Holland

Provincie Noord-Holland stelt 240.000 euro beschikbaar voor jonge boeren om duurzame investeringen in hun bedrijf te doen.

Jonge boeren zijn essentieel voor de toekomst van de Nederlandse landbouw, geeft de provincie aan.

In de periode van 7 december 2020 en 12 februari 2021 kunnen de jonge boeren een aanvraag indienen.

Jonge boeren zijn essentieel voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. De regeling is bedoeld om jonge boeren te helpen bij investeringen in hun bedrijf op het gebied van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. Door deze regeling kunnen zij bijvoorbeeld het bedrijf dat ze van hun ouders hebben overgenomen moderniseren en duurzamer maken.

Lijst Investeringen

Investeringscategorie Score
1 Zonnepanelen 6
2 Windmolen 4
3 Vergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) 6
4 Warmte kracht werkend op biomassa 6
5 Warmte kracht werkend op fossiele brandstof 4
6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
7 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur 8
8 Mechanische mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
9 Machines voor niet kerende grondbewerking 10
10 Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk 10
11 Voorzieningen voor weidegang 7
12 Koematras, waterbed 6
13 Varkensvriendelijke vloeren 6
14 Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d. 6
15 Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
16 Temperatuurregulatie door warmte wisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen 6
17 Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt 8
18 Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt 9
19 Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij
(urine en mest scheidende vloeren) 7
20 Biobed of biofilter 5
21 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
22 Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal 6
23 Luchtwassystemen in de veehouderij 6
24 Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers 5
25 Potafdekinstallatie 5
26 Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten. 6
27 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 5

Voorwaarden

Vervangingsinvesteringen en investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven komen niet in aanmerking. Agrariërs die zelf voldoende vermogen hebben ontvangen geen subsidie. In 2018 wordt de regeling weer opengesteld.

Meer informatie

Jonge boeren uit Noord-Holland kunnen van 7 december 2020 en 12 februari 2021 digitaal een aanvraag voor de ‘Regeling jonge landbouwers’ indienen bij het subsidieloket van de provincie Noord-Holland.  Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen