Investeringen voor het herstel en de herinrichting van biodiversiteit, natuur en landschap

De subsidie is bedoeld voor projecten die de negatieve gevolgen, die de landbouw heeft gehad op natuur- en biodiversiteit, weg te nemen en om de ecosystemen beter weerbaar te maken tegen nieuwe landbouwinvloeden. Dit om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet onnodig te beperken.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie wordt verstrekt voor landbouw gerelateerde maatregelen voor hydrologie in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) of voor hydrologisch herstel van natte natuurparels, afplaggen, venherstel, bodemherstel en landbouw gerelateerde KRW-maatregelen.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Hoeveel budget is er voor deze openstelling?

  • 3,24 mln voor niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit
  • 9 mln voor niet-productieve investeringen in maatregelen PAS

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.7.4 van de Subsidieregeling POP3 Brabant. Voorbeelden van projectvoorwaarden zijn dat het project een koppeling heeft met de landbouw en het project ten behoeve is van één van de genoemde PAS gebieden in de provincie Noord-Brabant, of de investeringen zijn ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels of door stikstofdepositie verrijkte vennen of grond.

Een koppeling met de landbouw betekent dat het project wordt uitgevoerd op landbouwgrond, op gronden waar jaarlijks een landbouwactiviteit wordt uitgevoerd of dat het project een rechtstreeks verband met een landbouwactiviteit heeft (indien het project op andere dan landbouwgrond wordt uitgevoerd).

Meer informatie op de website van stimulus.

Aanvragen kan van 24 mei en 1 juli 2021 en verloopt via de website van Stimulus