Investeringen in infrastructuur ontwikkeling, modernisering of aanpassing landbouwbedrijven Overijssel

Voor wie

De subsidie kan ten behoeve van alle deelnemende partijen aan het project worden aangevraagd door:

De subsidie kan ten behoeve van alle deelnemende partijen aan het project worden aangevraagd door:

 1. Landbouwers;
 2. Grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
 3. Pachters;
 4. Stichtingen voor kavelruil;
 5. Landbouworganisaties;
 6. Provincie;
 7. Waterschappen;
 8. Gemeenten;
 9. Natuur- en landschapsorganisaties.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten ter verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven.

Voorwaarden Subsidie Kavelruil

Voorwaarden

Artikel 3.8.8 criteria

De aanvraag om subsidie dient te voldoen aan het volgende criterium:

 1. De omvang van het projectgebied waarbinnen de verkaveling plaatsvindt is minimaal 300 hectare.

Artikel 3.8.5 subsidiabele kosten

 1. In aanvulling op artikel 1.12 zijn de volgende kosten subsidiabel:
  1. Proceskosten verkaveling;
  2. Procedurekosten verkaveling;
  3. Investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken;
  4. Investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.
 2. De in het eerste lid genoemde kosten kunnen bestaan uit:
  1. De kosten van de verbetering van onroerende goederen;
  2. Algemene kosten met betrekking tot investeringen;
  3. Plan- en advieskosten;
  4. Leges voor vergunningen en procedures;
  5. Haalbaarheidsstudies;
  6. Personeelskosten.

Artikel 3.8.6 niet subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.13 zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

 1. Kadasterkosten, zijnde het uitwerken en voorbereiden van inmetingen en het uitzetten en inmeten van grenzen; en
 2. Notariskosten.

Op deze subsidie is de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel van toepassing.

Aanpak

Indienen

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier.
Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.RvO.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Verplichte bijlagen

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 bevat de aanvraag om subsidie:

 1. Een duidelijke begrenzing en oppervlakte van het projectgebied op een kaart.

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per herstel- of inrichtingsmaatregel wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de volgende methodiek:

Het aantal te behalen punten voor het criterium efficiëntie bedraagt 1 tot en met 5 punten.

 • 0 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare hoger zijn dan € 3.231,-;
 • 1 punt indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare worden berekend op een bedrag tussen € 2.800,20 tot en met € 3.231,-;
 • 2 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare worden berekend op een bedrag tussen € 2.369,40 tot en met € 2.800,19;
 • 3 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare worden berekend op een bedrag tussen € 1.938,60 tot en met € 2.369,39;
 • 4 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare worden berekend op een bedrag tussen € 1.723,20 tot en met € 1.938,59;
 • 5 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare lager zijn dan € 1.723,20.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Indientermijn

U kunt een aanvraag indienen vanaf 3 september 2018.

Maximale bijdrage

 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten indien sprake is van kosten als bedoeld in artikel 3.8.5 eerste lid sub a en sub b.
 2. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de binnen het project geruilde kavels, met een maximale subsidie van € 100.000,- per bedrijf, indien sprake is van kosten als bedoeld onder artikel 3.8.5 eerste lid sub c.
 3. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten indien sprake is van kosten als bedoeld in artikel 3.8.5 eerste lid sub d.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,- (samengesteld uit € 500.000,- Europese middelen en € 500.000,- provinciale middelen).

Formulieren