Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Zeeland voor de periode van 5 november 2018, 09.00 uur, tot en met 1 maart 2019, 17.00 uur voor het indienen van aanvragen.

Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.4.1 onderdeel a van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Zeeland wordt verstrekt voor de kosten als bedoeld in artikel 2.4.3 van de verordening:

    1.
a.        proceskosten verkaveling;
b.        procedurekosten verkaveling;
c.        investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken;
d.        investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

2.    kosten van investeringen voor verbetering van de verkavelingsstructuur kunnen bestaan uit
a.        de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
b.        algemene kosten met betrekking tot investeringen;
c.        plan- en advieskosten
d.        leges voor vergunningen en procedures;
e.        haalbaarheidsstudies
f.        personeelskosten

Hoogte subsidie verbetering verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven

a. 100% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen;
b. 40% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels.
c. 100 % van de subsidiabele kosten voor juridische en algemene kosten als bedoeld in artikel 2.4.3 onder a en b van de Verordening.
d. De minimale subsidie per project bedraagt €400.000,00.
e. Bij kavelaanvaardingssubsidie bedragen de subsidiabele kosten per toebedeelde hectare maximaal €1.250,-.

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen