Kavelruil en landbouwstructuurverbetering Utrecht

Kavelruil: Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling en modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

De regeling  voor de POP3 maatregel ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ is gericht op 3 categorieën activiteiten:

 • het opstellen en uitvoeren van verkavelingsplannen, projecten gericht op draagvlakontwikkeling, inhuur van kavelruilcoördinatoren en andere experts, faciliteren aankoop ruilgronden en verkavelingsprocedures, vacatiegelden, kadaster- en notariskosten, projectmanagement;
 • investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken zoals: graven en dempen van sloten, met elkaar verbinden van percelen, aanpassen van drainage, aanleg of verbetering van dammen en kavelpaden, aanpassen van het wegenstelsel, aanpassen van de waterhuishouding;
 • het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen, het vervangen van een bestaand gebouw of voorziening door een nieuw, modern gebouw of nieuwe moderne voorziening, zonder dat daarbij de betrokken productie of technologie fundamenteel wordt gewijzigd.

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 1.000.000,- en bestaat voor € 500.000,-  uit het ELFPO en € 500.000,-  uit AVP.

Kavelruilen wordt ingezet voor structuurversterking van de landbouw. In de vigerende landbouwvisie van de provincie Utrecht is als doel geformuleerd dat de melkveehouderij minimaal 60% huiskavel heeft en maximaal 2-3 veldkavels. Uitvoering vindt op vrijwillige basis plaats. Kavelruil wordt ook ingezet om publieke doelen op het gebied van natuur, recreatie en milieu te realiseren. Bedrijfsverplaatsing kan een onderdeel zijn van een kavelruilproces, maar het beleid van de provincie is terughoudend op dit gebied. Bedrijfsverplaatsingen met als enig doel structuurversterking van de landbouw passen niet in het beleid van de provincie Utrecht

Voorwaarden

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten voor het organiseren van een kavelruilproces en voor de procedurekosten (o.a. notariskosten). Voor investeringskosten die te maken hebben met inpassingsmaatregelen, dit zijn maatregelen om de negatieve gevolgen van het verkavelingsplan op de omgeving te voorkomen, is tevens 100% subsidiabel. Investeringskosten om kavels beter bereikbaar te maken, ook wel kavelaanvaardingswerken genoemd en investeringen in verband met een bedrijfsverplaatsing zijn voor 40% subsidiabel.

De maximum subsidie bij een bedrijfsverplaatsing die bijdraagt aan een natuurdoel (Realisatie Nationaal Natuur Netwerk) is € 400.000,-. Voor bedrijfsverplaatsingen die bijdragen aan ander publieke doelen (milieu-, water-, natuur- en landschapsdoelen) is de maximum subsidie € 150.000 per bedrijfsverplaatsing. Bij alle categorieën is het minimumbedrag van de subsidie € 50.000,- aan subsidiabele kosten. Dit kan betekenen dat een subsidieaanvraag voor een bedrag van € 50.000 toch kan worden geweigerd als na de beoordeling een deel van de kosten niet subsidiabel blijken te zijn.

Voor het bepalen van de rangorde van projecten zijn vier selectiecriteria benoemd: de mate van de effectiviteit, kosten effectiviteit, haalbaarheid en urgentie. Per criterium worden punten toegekend en aan elk selectiecriterium is een wegingsfactor toegekend. Het project met de meeste punten krijgt de hoogste ranking. Toetsing vindt plaats door een onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten adviseert.

Aanpak

 • De openstellingsperiode loopt van 13 mei t/m 2 augustus 2019.
 • Uw aanvraag bestaat ten minste uit:
 1. een begroting van de kosten van de activiteit met een toelichting
 2. een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
 3. een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
 4. een overzicht van inkomsten die met de uitvoering van de activiteit gegenereerd worden;
 5. een projectplan waarin tenminste is opgenomen:
  1. de doelstellingen van het project;
  2. een probleemanalyse waaruit onder andere de noodzaak van het project en de ter uitvoering van het project te maken kosten blijkt;
  3. de wijze van uitvoering van het project;
  4. de wijze waarop de resultaten van het project worden getoetst;
  5. de verwachte realisatietermijn van het project;
  6. de verwachte resultaten van het project.
 • Aanvullend hierop kan het volgende van toepassing zijn:
 1. Indien de investering naar alle waarschijnlijkheid leidt tot negatieve omgevings-effecten bevat de aanvraag om subsidie tevenseen verkenning naar de mogelijke negatieve omgevings-effecten van de investering.
 2. Indien de verwachte realisatietermijn van het project langer is dan één jaar bevat de aanvraag om subsidie tevens:
 • een meerjarenbegroting met een liquiditeitsplanning per jaar;
 • een overzicht in de tijd van de te onderscheiden fasen van het project.
 1. Een aanvraag om subsidie van een onderneming bevat tevens een verklaring waaruit blijkt dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014.
 • U dient uw aanvraag in via het digitale loket van RVO.
 • Uw aanvraag wordt door een externe adviescommissie beoordeeld.
 • Uw aanvraag wordt binnen maximaal 22 weken afgehandeld. Het uiteindelijk besluit wordt door de provincie genomen op basis van het advies van de adviescommissie.
 • Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Openstelling van 13 mei t/m 2 augustus 2019

Aanvragen