Investeringen infrastructuur landbouwbedrijven Flevoland

In de periode van maandag 5 maart tot en met vrijdag 11 mei 2018 stelt provincie Flevoland de subsidieregeling ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ open. Het doel van deze openstelling is om door middel van één integrale aanpak de verkavelingsstructuur van de Flevolandse landbouwsector te verbeteren. Landbouwers, grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties en waterschappen worden uitgenodigd om, eventueel in samenwerkingsverband, subsidie aan te vragen.

Kavelstructuur optimaliseren

De kavelstructuur is in de loop der jaren veranderd. Om het toekomstperspectief van agrariërs te vergroten is het van belang om de landbouwinfrastructuur te optimaliseren. Het ruilen van kavels op vrijwillige basis kan de kavelsituatie voor agrarische ondernemers verbeteren, maar dat is niet altijd realiseerbaar ‘met gesloten beurs’. Met de subsidiemaatregel ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ wil de provincie Flevoland dit proces faciliteren.

Beschikbare subsidie

In Flevoland is binnen POP3 een bedrag van 2.060.000 euro aan subsidie beschikbaar voor deze maatregel. De provincie stelt dit bedrag beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van een integraal plan, waarmee een provinciebrede verbetering van de landbouwinfrastructuur wordt gerealiseerd. Voorwaarde daarbij is dat elke ruiling die uit het plan voortvloeit bijdraagt aan maatschappelijke doelen en bij voorkeur ook een bijdrage levert aan de Flevolandse ambities op het gebied van bodemdaling, duurzame landbouw, natuur en biodiversiteit, infrastructuur, verkeersveiligheid en verstedelijking (www.omgevingsvisieflevoland.nl).

Subsidiabele kosten

Per hectare kavelverbetering is de maximale bijdrage gesteld op 1250 euro. Subsidiabele kosten zijn onder meer de proces- en procedurekosten voor verkaveling, investeringen in de bewerkbaarheid en bereikbaarheid van de kavels en investeringen ten behoeve van de inpassingsmaatregelen. In het openstellingsbesluit wordt een opsomming gegeven van alle activiteiten en kosten die binnen deze maatregel subsidiabel zijn. De hoogte van de subsidie is 40% of 100% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de aard van de gemaakte kosten.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van maandag 5 maart 9.00 uur tot en met vrijdag 11 mei 2018 17.00 uur. De aanvragen moeten worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onder ‘relevante documenten’ op deze pagina vindt u formulieren die u helpen bij het voorbereiden van uw aanvraag.