Investeringen gericht op (her)inrichting of transformatie van het watersysteem

Doel is niet productieve investeringen op het gebied van water te treffen om watergangen KRW-proof te maken die in het verleden zijn gegraven, vergraven of verstuwd ten behoeve van de landbouw. Daarnaast is de regeling gericht op het realiseren van aanvullende maatregelen voor waterberging in probleemgebieden en voor vismigratie.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie wordt verstrekt voor landbouw gerelateerde maatregelen voor herstel- en inrichting voor projecten die een bijdrage leveren aan het KRW-proof maken van watergangen die in het verleden zijn gegraven, vergraven of verstuwd ten behoeve van de landbouw en/of voor projecten die een bijdrage leveren aan het realiseren van aanvullende maatregelen voor waterberging in probleemgebieden en ten behoeve van vismigratie.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten die specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.6.4. van de subsidieregeling POP3 Brabant. Voorbeelden van projectvoorwaarden zijn dat het project betrekking heeft op de inrichting, herinrichting of transformatie van het watersysteem voor landbouw- , water- en klimaatdoelen, dat het project een koppeling heeft met de landbouw, gericht is op het aanleggen van extra waterbergingscapaciteit ten behoeve van de landbouw in probleemgebieden, zoals deze zijn weergegeven in de regeling, op het behalen van of bijdragen aan een of meer ecologische kwaliteitsdoelen voor een of meer in de regeling genoemde KRW-waterlichamen en op het opheffen van knelpunten voor vismigratie in een of meer van de in de regeling bedoelde KRW-waterlichamen.

Een koppeling met de landbouw betekent dat het project wordt uitgevoerd op landbouwgrond, op gronden waar jaarlijks een landbouwactiviteit wordt uitgevoerd of het project heeft een rechtstreeks verband heeft met een landbouwactiviteit (indien het project op andere dan landbouwgrond wordt uitgevoerd).

De regeling is geopend van 20-02-2017 t/m 08-03-2017

Aanvragen gaat via de website van Stimulus