Hydrologische maatregelen PAS Overijssel

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 2.800.000,- (samengesteld uit € 1.400.000,- Europese middelen en € 1.400.000,- provinciale middelen).

  1. Subsidie kan worden verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.
  2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw.

Regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS

  1. De investeringen betreffen uitsluitend de uitvoering van maatregelen uit de PAS gebiedsanalyses of beheerplannen voor de N2000-gebieden in Overijssel. Of de inrichtingsplannen waarin de maatregelen uit de voornoemde plannen nader worden geconcretiseerd.
  2. De minimale subsidiabele kosten per project bedragen € 1.000.000,-.

 

Rangschikking

Openstellingsperiode

U kunt subsidie aanvragen van 18 maart 2019 (vanaf 9.00 uur) tot en met 26 april 2019 (vóór 17.00 uur).

Relevante documenten

Aanvragen

Aanvragen gaat via de POP3 webportal.