Fysieke investeringen water Flevoland

In de periode van maandag 5 maart 9.00 uur tot en met vrijdag 25 mei 2018 17.00 uur kan een aanvraag worden ingediend voor een subsidiebijdrage in het kader van maatregel 2 uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma. Deze subsidiemaatregel richt zich op stimulering van investeringen die bijdragen aan de modernisering van de agrarische sector én die gericht zijn op de internationale waterdoelen. Agrariërs en samenwerkingsverbanden  van agrariërs kunnen ideeën en initiatieven aandragen die een bewezen direct of indirect effect op de waterkwaliteit hebben.

De regeling

De maatregel, die voluit ‘Fysieke investeringen in modernisering van agrarische bedrijven, gericht op internationale waterdoelen’ wordt genoemd, wordt voor het eerst opengesteld. Er is  voor deze subsidieopenstelling een bedrag beschikbaar van € 2.170.000. Het subsidiepercentage voor deze regeling bedraagt 40% van de totale subsidiabele projectkosten, in de overige 60% van de kosten moet de aanvrager zelf voorzien. De ondergrens van de te verlenen subsidie is vastgesteld op €100.000, wat bij een subsidiepercentage van 40% inhoudt dat de totale subsidiabele kosten per aanvraag minimaal €250.000 moeten bedragen.

Subsidiabele activiteiten

Er wordt alléén subsidie verstrekt voor fysieke investeringen in de volgende activiteiten:

a.  investeringen in banden of bandenspanning wisselsystemen of
aanpassingen aan tractoren, machines, wagens en ander materieel of
combinaties hiervan, ter vermindering van bodemverdichting;

b.  investeringen in aanpassingen aan tractoren en machines ten behoeve
van vaste rijpaden op het perceel;

c.  investeringen in materieel ten behoeve van het toepassen van niet
kerende bodembewerking;

d.  investeringen in materieel voor de afvoer van groenresten direct na oogst
en compostering daarvan in eigen beheer of in groepsverband;

e.  investeringen in materieel voor het toepassen van gewasresten of
compost hiervan, niet zijnde mest, met als doel het verhogen van
bodemkwaliteit (organische stofgehalte en bodemstructuur);

f.  investeringen in materieel voor het nuttig toepassen op het bedrijf van
sloot- en bermmaaisel;

g.  investering in een mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden;

h.  investeringen in materieel voor bewerking van percelen om kans op
perceelafspoeling te reduceren;

i.  investeringen in mechanische onkruidbestrijding;

j.  investeringen in beslissingsondersteunende systemen
gewasbeschermingsmiddelen;

k.  investeringen in managementsystemen voor het meest optimale
spuitmoment, bijvoorbeeld Gewis of Ziektemanagement;

l.  investeringen in spuittechnieken die drift vergaand reduceren, bijvoorbeeld
sleepdoeksystemen en systemen met luchtondersteuning;

m.  investeringen in zelfreinigende spuittechnieken;

n.  investeringen in sensorgestuurde of andere selectieve of gerichte
spuitapparatuur;

o.  aanleg regelbare of peilgestuurde drainage of in combinatie met
klimaatadaptieve regelbare drainage;

p.  investeringen in infiltratie via onderwaterdrainage;

q.  investeren in aanvullende hemelwateropvang van buurdaken, zijnde niet
kassen, voor de glastuinbouw;

r.   investeringen in stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te
houden in waterlopen;

s.  investeringen in gerichte beslissingsondersteunende systemen
beregening;

t.   investeringen in gerichte beregeningssystemen als bijvoorbeeld
druppelirrigatiesystemen of sensorgestuurde beregening;

u.  investeringen in managementsysteem inzake meteo en grondwater
gestuurd bemesten;

v.  investeren in precisiebemesting;

w.  investeringen in gerichte bemesting via druppelsystemen e.d.;

x.  investeringen in teelten uit de grond met recirculatieplicht en nullozing;

y.  investeringen in rijenbemesting dierlijke mest bij gewassen die in rijen
worden geteeld.

Openstellingsbesluit

Meer informatie over deze openstelling is te vinden in het openstellingsbesluit.

De aanvraag moet worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).