Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven Fryslân

Landbouwondernemers in de provincie Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzamer maken van hun bedrijf. (Fysiek) investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines. Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Voor wie

Landbouwers die fysieke investeringen plaatsen c.q. gebruiken in de provincie Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Systemen voor alternatieven – of de vermindering van gebruik of emissies – van gewasbeschermingsmiddelen en andere bestrijdingsmiddelen;
 • Machine voor spitten, zaaien, poten en planten zonder extra grondbewerking;
 • Beslissingsondersteunende systemen voor de land- en tuinbouw;
 • Vergistingsinstallaties;
 • Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) tot krachtvoer
 • Machines voor ondiepe (max. 18 cm) of niet-kerende grondbewerking;
 • Klimaat adaptieve drainage;
 • Opslag hemelwater (voor emissiearm mest uitrijden of besparing grondwater) en ondergrondse wateropslag;
 • EC meters en monitoringssensoren;
 • Investeringen in stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen die vrij afwateren op een beek. Maatregelen waarmee infiltratie wordt gestimuleerd;
 • Waterbesparende regeninstallaties en bevloeiingssystemen;
 • Drempelmachines;
 • Investeringen in materieel voor het verwerken en toepassen van gewasresten, maaisel van slootkanten, bermen of natuurterreinen, slootbagger of compost/bokashi hiervan, met als doel het verhogen van bodemkwaliteit niet zijnde mest op bedrijfsniveau;
 • Systemen om plaats specifiek te kunnen werken in het kader van precisielandbouw;
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie;
 • Voorzieningen voor weidegang;
 • Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij (geiten, schapen en koeien);
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan;
 • Machines om biogas op te waarderen naar groen gas;
 • (Aangepaste) machines voor strokenteelt/pixelteelt en agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten;
 • Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost en/of bokashi;
 • Opslagsystemen mest melkveehouderij vergroten

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Bij meerdere investeringen wordt het gemiddelde van de punten bepaald voor de ranking;
 • Hoogte van de subsidie is minimaal € 10.000,-;
 • De maximale subsidie van een individuele landbouwer is € 100.000,- per aanvraag;
 • Voor deze subsidie komen zowel individuele landbouwers als groepen van landbouwers in aanmerking. Onder een groep wordt een groep van minimaal 3 landbouwers verstaan;
 • Voor een aanvraag van een samenwerkingsverband geldt dat er per deelnemer € 100.000,- subsidie kan worden aangevraagd en verstrekt;
 • Per landbouwbedrijf kun je één keer subsidie aanvragen;
 • Een verzoek tot vaststelling van de subsidie moet uiterlijk 30 juni 2024 zijn ingediend;
 • Groepen landbouwers krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag;
 • Aanvragen van biologische, biologisch dynamische of boeren in omschakeling krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag;
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Aanvragen

Aanvragen kan t/m 27 oktober 2022 en gaat via de POP3 webportal.