Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven provincie Groningen

Voor de biologische landbouw stelt de provincie Groningen een investeringsregeling open in de periode van 12 november tot en met 14 december. Voor deze regeling is in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. Biologische boeren kunnen voor verschillende onderdelen een subsidieaanvraag indienen, bijvoorbeeld voor mechanische onkruidbestrijding, machines voor de teelt van hop, verwerkingsmachines voor landbouwproducten en grondbewerkingsproducten.

Deze openstelling is de tweede openstelling waarmee we biologische landbouwbedrijven willen stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Vervangingsinvesteringen zijn op basis van de Regeling niet subsidiabel.

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een lijst vastgesteld met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van biologische landbouwers. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering, zodat het niet nodig is een minimumscore op te nemen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur van de provincie. Hierbij is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten en argumenten:

  • De regeling is uitsluitend voor biologische landbouwers bedoeld. Hiermee wil de provincie Groningen inzetten op minder gebruik van chemie en meer gebruik van mechanische hulpmiddelen.

  • De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van mechanische onkruidbestrijding. Sensor- en camera aansturing worden steeds nauwkeuriger, waardoor er fors minder arbeid nodig is in het veld.

  • -Er zijn bedrijven die zowel gangbare als biologische gewassen verbouwen. De machines zullen dan ook breder worden ingezet dan alleen het biologische bouwplan, waardoor er minder chemie gebruikt zal worden.
  • De biologische landbouw is erg actief bezig met het sluiten van kringlopen. Om die reden zijn zaken zoals machines voor verwerking van (eigen) krachtvoer of landbouwproducten opgenomen.
  • Hop is een specifieke teelt waarbij de vraag naar biologische hop sterk is toegenomen. Om hier een stimulans aan te geven is deze categorie opgenomen op de investeringslijst. De teelt is er nu zeer beperkt en er zijn veel nieuwe technieken beschikbaar. Met deze regeling kunnen telers investeren in deze innovatieve teeltsystemen.

-Machines voor beregening zijn opgenomen, omdat het bouwplan van biologische telers vaak anders is dan die van gangbare boeren. Hierdoor worden gewassen zoals bijvoorbeeld conserven, peen, spinazie, etc. vaker ingezet om tot een goede vruchtwisseling te komen. Deze gewassen zijn erg droogte gevoelig en daarom is beregenen noodzakelijk. Door deze categorie op te nemen willen wij een drempel voor boeren wegnemen, waardoor men makkelijker omschakelt naar biologisch en hierdoor minder chemie gebruikt. Om te zorgen dat er niet geïnvesteerd wordt in installaties met een verbrandingsmotor is er bewust gekozen om elektrische installaties op te nemen op de investeringslijst.

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de zoals opgenomen in de bijlage. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de investering met de hoogste score.

Samenvatting belangrijkste kenmerken van deze openstelling:

het minimale subsidiebedrag per aanvraag is € 10.000,00, maximaal kan € 100.000,00 subsidie worden aangevraagd;

subsidiepercentage is 40%;

investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 25.000,00 te bedragen;

10 categorieën subsidiabele maatregelen;

een agrariër kan één aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen);

aanvrager mag geen kosten hebben gemaakt of verplichtingen zijn aangegaan voor indiening van de aanvraag. Het tekenen van een offerte wordt gezien als het aangaan van een verplichting;

totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel is € 1.500.000,00;

bijbehorende installatiekosten zijn subsidiabel;

mogelijkheid indienen eindigt op vrijdag 14 december 2018 om 17.00 uur.

 

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Aanvragen

Aanvragen gaat via de webportal POP3