Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering Utrecht

Landbouwers kunnen bij provincie Utrecht subsidieaanvragen indienen voor de regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering’ in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. De regeling is open vanaf 27 mei 2019. In deze regeling is in totaal ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar. De provincie Utrecht wil hiermee agrariërs uitdagen om met investeringsprojecten te komen die een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijf en een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000. Lees meer in het openstellingsbesliuit.

1. Kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;
2. Kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
3. Kosten voor koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
4. Kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs, kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied en kosten van haalbaarheidsstudies;
5. Kosten voor projectmanagement en projectadministratie;
6. Kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
7. Kosten van verwerking van octrooien, licenties, auteursrechten of merken;
Bijdragen in natura komen niet voor subsidie in aanmerking.

Bestaande technieken

De andere openstelling heeft een budget van € 1.200.000 en is gericht op toepassing van bestaande technieken door een grotere groep bedrijven. Deze maatregel is vergelijkbaar met de Jonge Landbouwersregeling: er kan subsidie worden aangevraagd aan de hand van een vaste investeringslijst. Elke investering heeft een bepaalde score, die bepalend is voor de rangschikking.

Nieuw is de mogelijkheid om als groep van landbouwers een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Dit is vooral zinvol als meerdere agrariërs een zelfde investering willen doen die op zich te klein van omvang is. Door dezelfde investering van meerdere agrariërs te bundelen in een aanvraag kan de minimumdrempel wel worden gehaald.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000. Dit kan betekenen dat een aanvraag voor een subsidiebedrag van € 10.000 toch kan worden geweigerd als na de beoordeling een deel van de kosten niet subsidiabel blijken te zijn.

Subsidiabel zijn:

  • kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
  • kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
  • kosten van adviseurs en ingenieurs voor het bedrijfsklaar maken of installeren van de investering;
  • kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware die verband houden met de investering.

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers of groepen van landbouwers. Onder groepen van landbouwers worden verstaan samenwerkingsverbanden van landbouwers zonder rechtspersoonlijkheid die voldoen aan de voorwaarden van artikel 1.6 van de Verordening subsidies POP3.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

De regeling is vanaf 27 mei t/m 26 augustus 2019 opengesteld.

Aanvragen gaat via de site van RVO