Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen – Stallen van de toekomst Gelderland

Provincie Gelderland hecht grote waarde aan het thema klimaat. Daarom bieden we via deze regeling subsidie voor de bouw van nieuwe stallen, die zelfvoorzienend zijn qua energiegebruik en geen emissie hebben naar de omgeving. Door de inzet van een warmtewisselaar, warmtepomp, koude-warmteopslag, brandstofcel, zonnecollectoren en -panelen kunnen de stallen energieneutraal zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de nieuwe stallen niet alleen aansluiten bij de klimaatdoelen, maar het stalontwerp ook bijdraagt aan andere doelen zoals: ammoniak-, fijnstof-, methaan- en geurreductie, circulaire economie, dierenwelzijn, landschap, brandveiligheid, diergezondheid en hergebruik van afvalstoffen. Deze integrale aanpak wordt ook gehanteerd bij ons zogenoemde Plussenbeleid voor de niet grondgebonden veehouderij. Daarmee geeft de provincie veehouders de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen, maar onder voorwaarden. Belangrijke voorwaarden zijn dat de veehouder in gesprek gaat met de omgeving over zijn plannen en extra investeert in dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit. De veehouder dient €15-20 per m2 bebouwing (8% van de investeringssom) te besteden aan die kwaliteitsverbetering. Zo helpt de provincie kwaliteit binnen de land- en tuinbouw verder te ontwikkelen.

I.

Het subsidieplafond bedraagt € 2.200.000,- waarvan € 1.100.000,- bestaat uit middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en € 1.100.000,- uit provinciale middelen.

II.

Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend in de periode 3 juni t/m 29 juli 2019, tot 17.00 uur.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Aanvragen

Aanvragen kan van 3 juni t/m 29 juli 2019 en gaat via de POP3 webportal.