Fysieke investeringen innovaties water Zuid Holland

Van 23 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 stelt provincie Zuid-Holland 2 POP-3 maatregelen open voor projecten die gericht zijn op de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. Het betreft de POP-3 maatregel ondersteuning van fysieke investeringen voor innovaties en de POP-3 maatregel ‘kennisoverdracht’.

Beide regelingen vloeit voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie en maken onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De provincies stellen de verschillende POP3-regelingen open voor hun gebied. De hier aangekondigde openstellingen hebben alleen betrekking op Zuid-Holland.

Voorwaarden

 • Deze subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen en/of voor de bredere uitrol van innovaties in agrarische ondernemingen.
 • Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers
 • De aanvraag moet betrekking hebben op het Zuid-Hollandse deel van het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland
 • Aannemelijk met worden gemaakt dat de kennisoverdracht betrekking heeft op ten minste één van de volgende thema’s:
  • klimaatadaptatie
  • klimaatmitigatie
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar grond- en oppervlakte water
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Een volledig overzicht van de voorwaarden leest u in het openstellingsbesluit van deze regeling.

Subsidiabele kosten

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 • de kosten voor (huur)koop van nieuwe machines en installaties (dus niet van tweedehands goederen)
 • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 • de kosten van haalbaarheidsstudies.
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • bijdragen in natura voor zover het betreft onbetaalde eigen arbeid, onbetaalde arbeid van vrijwilligers, gronden of onroerende goederen;
 • personeelskosten voor de uren die besteed zijn aan de uitvoering van de activiteit

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Subsidies beneden €50.000,- worden niet verstrekt.

Aanpak

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier. Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.rvo.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Op de website van RvO.nl dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op www.eherkenning.nl.

Met de waterschappen is afgesproken dat de financiering van de waterschappen via de Uitvoeringsregeling POP 3 Zuid-Holland verstrekt wordt. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanvraag om subsidie bij het waterschap gedaan te worden.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Projectplan (zie format onder formulieren)
 • Begroting
 • Een verklaring onderneming niet in moeilijkheden
 • Samenwerkingsovereenkomst

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • mate van bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit
 • de kosteneffectiviteit van de activiteit
 • de mate van innovatie van de activiteiten
 • de haalbaarheid van de activiteit

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Wet- en regelgeving