Fysieke investeringen in innovatie en modernisering op het landbouwbedrijf

Doel is het stimuleren van een bredere uitrol van innovatieve investeringen op het landbouwbedrijf. Deze innovaties dragen bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde, integrale duurzaamheid en kringlooplandbouw centraal staan.

  • Paragraaf 2 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant
  • Totaal beschikbare subsidie: € 2.648.000
  • Subsidiepercentage = 40%
  • Min. subsidie = € 40.000. Max. subsidie = € 250.000
  • Max. projectduur = 2 jaar

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Het gaat om fysieke investeringen voor innovatie ter verduurzaming van de bedrijfsvoering, zoals brongerichte emissiebeperking van stallen, energiebesparing in de (glas)tuinbouw, verwaarding van reststromen en voor nieuwe product- en marktconcepten.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze open- stelling zijn opgenomen in artikel 2.2.3 van de Subsidie- regeling. Zo moet het project zich richten op minimaal vier van de onderstaande thema’s, waaronder in ieder geval de eerste twee thema’s:

  1. Verschuiving van de kostenreductie naar meerwaardestrategie
  2. Maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw ofwel die leiden tot meer gesloten kringlopen
  3. Beter beheer van productierisico’s
  4. Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid
  5. Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie 40% van de subsidiabele projectkosten bedraagt. Conform de Subsidieregeling POP3 Noord-Brabant bedraagt de minimale subsidie € 40.000 wat betekent dat de minimale subsidiabele projectkosten € 100.000 moeten bedragen. De maximale subsidie bedraagt € 250.000.

Informatie over welke kosten wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen bij deze openstelling is opgenomen in artikel 2.2.4 van de Subsidieregeling POP3 Brabant.

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Alleen de beste projecten worden gehonoreerd. De selectiecriteria die van toepassing zijn op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.2.9 van de Subsidieregeling.

Projectaanvraag en begroting

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een aanvraag, projectplan en begroting in, samen met enkele verplichte bijlagen. U kunt gebruik maken van formats die beschikbaar zijn op de website van Stimulus.

Hoe dient u een projectaanvraag in?

Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via  de webportal van Stimulus Programmamanagement. Een handleiding voor de webportal vindt u op  de website van Stimulus onder documenten.

Ondersteuning voor opstellen en indienen aanvraag

Speciaal voor jonge veehouders (t/m 40 jaar) is ondersteuning beschikbaar bij het opstellen en indienen van een aanvraag. Hier treft u meer informatie over deze service.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot beschikking?

Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de beoordeling van de projectaanvragen van start. In deze infographic ziet u welke stappen worden ondernomen voordat uw projectaanvraag is beoordeeld. Binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikking.

Handige documenten

POP3 Regelgeving

Documenten voor projectaanvraag

De documenten zijn terug te vinden op de website van Stimulus.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 7 januari 2019, 09.00u tot 25 februari 2019, 17.00u via de website van Stimulus