Fysieke investeringen in innovatie en modernisering op het landbouwbedrijf water

Stimuleren van investeringen door agrariërs ter verbetering van de waterkwaliteit in verband met Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water, door middel van investeringen in beter bodembeheer.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Deze hebben betrekking op verbetering van de waterkwaliteit door middel van beter bodembeheer. De investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie staan op de lijst van fysieke investeringen. De lijst vindt u onderaan de factsheet en kunt u terugvinden in de subsidieregeling als bijlage 11.

  • Paragraaf 10 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant
  • Totaal beschikbare subsidie: € 2.152.891 voor investeringen in beter bodembeheer
  • Subsidiepercentage = 40%
  • Min. subsidie = € 10.000. Max. subsidie = € 50.000
  • Max. projectduur = 2 jaar

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers.

Specifieke voorwaarden

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze open- stelling zijn opgenomen in artikel 2.10.3 van de Subsidie- regeling. Voorwaarde is dat het project uitgevoerd wordt in de provincie Noord-Brabant en dat de investeringen vermeld staan op de lijst van fysieke investeringen.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie 40% van de subsidiabele projectkosten bedraagt. Conform de Subsidieregeling POP3 Noord-Brabant bedraagt de minimale subsidie € 10.000 wat betekent dat de minimale subsidiabele projectkosten € 25.000 moeten bedragen. De maximale subsidie bedraagt € 50.000. Informatie over welke kosten wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen bij deze openstelling is opgenomen in artikel 2.10.4 van de Subsidieregeling POP3 Brabant.

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Bij deze openstelling is de (gemiddelde) puntenscore van de investering(en) leidend. De punten per investering zijn weergegeven op de investeringslijst. Als aanvragen een gelijk aantal punten scoren, wordt de behandelvolgorde bepaald door een loting verricht door een notaris. De selectiecriteria die van toepassing zijn op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.10.8 van de Subsidieregeling.

Projectaanvraag en begroting

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een aanvraag en begroting in, samen met enkele verplichte bijlagen. U kunt gebruik maken van formats die beschikbaar zijn op de website van Stimulus.

Hoe dient u een projectaanvraag in?

Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via  de webportal van Stimulus Programmamanagement. Een handleiding voor de webportal vindt u op  de website van Stimulus onder documenten.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot beschikking?

Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de beoordeling van de projectaanvragen van start. In deze infographic ziet u welke stappen worden ondernomen voordat uw projectaanvraag is beoordeeld. Binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikking.

Handige documenten

POP3 Regelgeving

Documenten voor projectaanvraag

De documenten zijn terug te vinden op de website van Stimulus.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 17 december 2018, 09.00u tot 11 februari 2019, 17.00u via de website van Stimulus