Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven Limburg

Deze openstelling (§ 2) is bedoeld voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen en biedt mogelijkheden voor toepassingen van innovatieve technieken, processen of productie bij één of meer thema’s uit de Verordening.

Het openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden. Aanvragen kunnen ingediend worden van 18 maart 2019 (9:00 uur) tot en met 30 april 2019 (17:00 uur). Bij de aanvraag moet een projectplan (met eventuele bijlagen) bijgevoegd worden. Een format hiervan kunt u onderaan deze pagina downloaden. U kunt uw aanvraag hier digitaal indienen (format en digitaal indienen nog niet beschikbaar).

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de investering betrekking hebben op één of meerdere van de thema’s (zoals in artikel 2.2.1, tweede lid van de Verordening) opgenomen:

a) verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;

b) beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;

c) geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);

d) klimaatmitigatie

e) klimaatadaptatie;

f) verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

g) behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Het “Investeringsprogramma Limburgse Land- en tuinbouw Loont 2 (LLtL2)” is een doorontwikkeling van beleidskader Limburgse Land-en tuinbouw Loont (LLtL1) uit 2013. Het motto van LLTL is “In 2025 is ieder Limburgs land- en tuinbouwbedrijf een lust voor haar omgeving”. Middels het programma LLTL2 worden de komende jaren investeringen aangescherpt in lijn met de doelen van het Coalitieakkoord “In Limburg bereiken we meer”. LLtL2 benoemd op basis hiervan vier investeringslijnen met speerpunten. Voor deze paragraaf zijn met name investeringslijn 1 – Ruim baan voor voorlopers en doorontwikkelaars – en Investeringslijn 2 – Meerwaarde voor omgeving- leidend. Het betreft de volgende speerpunten:

• technologische innovaties (investeringslijn 1);

• duurzaam produceren (investeringslijn 2);

LLTL2 geeft daarmee ook invulling aan de Limburgse ambitie zoals in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-2014) specifiek in paragraaf 7.6.1 is opgenomen “De land- en tuinbouw in Limburg is een innovatieve sector met economisch gezonde bedrijven en vooruitstrevende ondernemers, die duurzaam produceren en midden in de samenleving staan”. Aan de thema’s die het beste aansluiten bij de speerpunten ‘technologische innovaties’ en ‘duurzaam produceren’ wordt een hoger puntenaantal toegekend. Ook het Aanvalsplan Asbest en Energie en het Provinciaal Waterplan 2016-2021 bieden aanknopingspunten voor de thema’s in deze paragraaf. Een aanvraag zal duidelijk moeten beschrijven en beargumenteren hoe bij te dragen aan provinciaal beleid.

Op de provinciale website www.limburg.nl alsook op de website www.lltloont.nl zijn de betreffende beleidsdocumenten beschikbaar.

De selectiecriteria zijn een belangrijk sturingsinstrument waarmee de nodige accenten kunnen worden aangebracht om in te spelen op de regionale en lokale context. De selectiecriteria zijn ingesteld om een gelijke en transparante behandeling van de aanvragen mogelijk te maken. De criteria dragen bij aan een zo goed mogelijk gebruik en doelbereik van de financiële middelen.

De aanvragen vinden plaats middels een tender met een sluitingsdatum. Alle aanvragen die tijdig binnen zijn worden eerst getoetst op ontvankelijk- en compleetheid. Vervolgens worden de aanvragen op basis van hun scores op de selectiecriteria gerangschikt door een door Gedeputeerde Staten ingestelde Adviescommissie van hoog naar laag. Wanneer het totaal van goedgekeurde aanvragen een groter beslag legt op de beschikbare middelen (subsidieplafond) krijgen aanvragen met de meeste punten voorrang (ranking). Aanvragen die niet gehonoreerd kunnen worden vanwege gebrek aan middelen, kunnen in de opvolgende tender opnieuw worden ingediend, mits deze aan de dan geldende nadere regels voldoen.

Lees hier het openstellingsbesluit.

Aanvragen