Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering Drenthe

Investeren in innovatie en modernisering

Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen wil de provincie Drenthe landbouwers stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering voor verduurzaming van het agrarische bedrijf.

Doel van de maatregel

De maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie, vooral gericht op innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken en hun koploperspositie op gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen behouden. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen voor een regeling die gekoppeld is aan een investeringslijst, met een concrete score per investering. De investeringslijst is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit.

Voor wie

De openstelling richt zich op landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering voor verduurzaming van het agrarische bedrijf.

Voor welke activiteiten

Er is in totaal € 2.000.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 100.000,-. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,-.

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen. De subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de ‘Investeringslijst van fysieke investeringen gericht op innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’. De investeringslijst is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de investering:

  • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
  • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
  • kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
  • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.

Let op: er wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Selectiecriteria en rangschikking

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie, wat betekent dat het project dat de hoogste score haalt op de selectiecriteria als eerste in aanmerking komt voor subsidie. We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Deze aanvragen worden gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

De aanvragen krijgen punten toegekend aan de hand van de investeringslijst (de selectiecriteria) zoals opgenomen in de bijlage behoren bij het openstellingsbesluit. Vervolgens worden de aanvragen gerangschikt op basis van het gemiddelde van de aangevraagde investeringscategorieën.

Overige bepalingen

  • De subsidieontvanger is niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.
  • Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient binnen 3 jaar na de subsidiebeschikking te zijn ingediend.
  • De subsidieontvanger is niet verplicht om een maal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.
  • Gedeputeerde staten verstrekken geen voorschot.

De openstelling is van maandag 8 april 2019 09.00 uur tot en met vrijdag 17 mei 2019 17.00 uur.

Aanvragen