Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid Holland

Partijen in Zuid-Holland die zich inzetten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw kunnen subsidie aanvragen. Tijdens deze openstelling kan subsidie worden verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen in de grondgebonden landbouw.

Een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen is nodig, want de landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een goede boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak.

Met de vaststelling van het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw heeft de provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).

Een aanvraag voor deze paragraaf kan worden ingediend van 21 augustus 2017 tot en met 18 oktober 2017. Het te verdelen budget bedraagt € 3.000.000.

Subsidie voor duurzame innovaties landbouw

In afwijking van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland kan subsidie worden verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen in de grondgebonden landbouw.

Een te subsidiëren activiteit moet betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en moet minimaal € 50.000 bedragen.

Meer informatie

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen van deze subsidie gaat via de website van RVO