Fysieke investeringen voor bredere uitrol van innovaties binnen agrarische sector Noord Holland

De provincie stelt € 2.340.000,- beschikbaar voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie.

Deze regeling stimuleert de bredere verspreiding van innovaties in de agrarische sector en draagt bij aan Europese thema’s als klimaat,energie, milieu, dierenwelzijn, voedselkwaliteit- en veiligheid, dier- enplantgezondheid. Subsidie is beschikbaar voor innovaties die zijn bewezen, maar nog op beperkte schaal worden toegepast.

Bijdragen en versterken van de concurrentiepositie

De landbouw zich bevindt zich in een belangrijke transitiefase, bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen emissies en het sluiten van kringlopen, maar ook als het gaat om het blijven zoeken meer toegevoegde waarde en de marktpositie. Technisch is er veel mogelijk en technieken innoveren steeds verder en sneller. Bedrijven die te laat instappen kunnen de concurrentieslag verliezen. Door financieel in te zetten op de uitrol van innovaties wordt een impuls gegeven aan de algehele verduurzaming van de sector en wordt bijgedragen aan de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse landbouwsector. Samenwerking en het delen van de kennis en ervaring is ook bij deze openstelling een van de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld.
Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees meer

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwers.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op tenminste

één van de volgende thema’s:

  1. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
  2. beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
  3. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
  4. klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
  5. klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
  6. verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  7. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Formulieren

De regeling is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Aanvragen

Deze regeling is opengesteld van 28 november t/m 28 februari 2017

Aanvragen