Demonstratieactiviteiten en trainingen, workshops en coaching van landbouwondernemers water

kennisoverdracht- en voorlichtingsacties over water in de landouw voor de verbetering van de waterkwaliteit en het daarom wenselijk is dat kennisoverdracht- en voorlichtingsacties over de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw gestimuleerd worden.

In paragraaf 2.1 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland staan zeven thema’s opgenomen waarop een activiteit betrekking kan hebben. Dit openstellingsbesluit heeft betrekking op 3 van deze thema’s:

  • a.klimaatmitigatie;
  • b.maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • c.behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Bij klimaatmitigatie gaat het om activiteiten die gericht zijn op het verminderen van de gevolgen van de klimaatverandering. Mogelijke activiteiten zijn verbetering waterbeheer, zoals flexibel peilbeheer en onderwaterdrainage en het verhogen van het waterbergend vermogen.

Deze thema’s sluiten namelijk aan bij het doel van de openstelling, namelijk het door middel van kennisoverdracht, een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit en het behalen van de waterkwaliteitsdoelen.

Openstellingesperiode

4 december 2017 tot 31 januari 2018 17:00 uur

Meer informatie is te lezen in het openstellingsbesluit

Aanvragen