Biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS Zuid Holland

  • De niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. Met de subsidies worden projecten gestimuleerd waarmee de natuur, de biodiversiteit en het landschap worden verbeterd.
  • De niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen (investeringen) PAS. Het gaat om hydrologische maatregelen ten behoeve van natura-2000-gebieden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voorbeelden van hydrologische maatregelen zijn de aanleg van regenwaterbuffers en stuwen, (water conserverende) drainagesystemen en natte bufferzones.

Een niet-productieve investering is een investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg heeft.

Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: inrichtingsmaatregelen voor specifieke soorten, aanleg en inrichting van landschapselementen en inrichting van weidevogelkerngebieden.

Niet alle investeringen komen voor subsidie in aanmerking. De investering moet gedaan worden in  landbouwgebied of een directe relatie hebben met de landbouw.

Subsidiabele kosten

a. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen
b. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
c. de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa
d. kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
e. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
f. de kosten van haalbaarheidsstudies
g. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
h.de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken
i. afschrijvingskosten, waaronder afschrijvingskosten als gevolg van de waardedaling van grond, als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van VO (EU) 1303/2013
j. niet verrekenbare of compensabele BTW
k. personeelskosten

Per openstelling kunnen de kosten die subsidiabel worden gesteld verschillen. De kostensoorten ‘verwerving of ontwikkeling van computersoftware’, ‘verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken’ en afschrijvingskosten worden in beginsel niet subsidiabel gesteld.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten.

Openstellingsbesluit

Lees meer over deze regeling in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf ?  via de website van RVO.